Szószedet

szó FOGALOM slovo POJEM
Abszolút száraz faanyag Nedvesség nélküli faanyag absolútne suché drevo drevo, ktoré neobsahuje žiadnu vlhkosť
Ágörv A törzs azon része, amelyen közel azonos magasságban több göcs található praslen časť kmeňa, na ktorej sa približne v rovnakej výške vyskytuje niekoľko konárov alebo hrčí
Aktív rovarfertőzés Olyan fertőzés, ahol élő rovarok vannak jelen, és folytatják a faanyag károsítását aktívna (čerstvá) larválna chodba napadnutie žijúcim, aktívnym hmyzom
Alámetszés Bármely oldal vagy bütü szögeltérése az elem színlapjára merőleges síktól, amit a lefektetés megkönnyítésére alakítottak ki. podkosenie uhol medzi akýmkoľvek bokom alebo čelom a kolmicou na hornú plochu prvku ako odľahčenie na ľahšie položenie
Alámetszés mértéke A hátlap szélességi méretének csökkentése a színlap szélességéhez viszonyítva, amit a lefektetés megkönnyítésére alakítottak ki. podrezanie zmenšenie rozmeru spodnej plochy oproti hornej ploche prvku na ľahšie položenie
Alátét (Faépítészet) Vizsgálati okokból a vizsgálóberendezés alsó aljzatához erősített faelem dolná príložka drevený prvok pripevnený na základňu skúšobného zariadenia na skúšku
Álgeszt A faanyag normálistól eltérő színű belső része, gyakran olyan faajokban, ahol nincs éles színeltérés a szíjács és a geszt között. nepravé jadro vnútorná zóna dreva odlišnej farby, zvyčajne na drevinách, pri ktorých nie je významný farebný rozdiel medzi drevom jadra a bele
Állati hulladék Állati tetemek vagy testrészek, vagy nem közvetlenül emberi fogyasztársra szánt állati eredetű termékek, kivéve az állati ürüléket és az élelmiszer-hulladékot odpad živočíšneho pôvodu uhynuté telá alebo časti tiel živočíchov, alebo výrobkov živočíšneho pôvodu, ktoré nie sú určené na priamu ľudskú spotrebu, okrem zvieracích exkrementov a kuchynského odpadu
Állati károsítás Emlősök által okozott károsítás poškodenie zverou poškodenie kmeňa cicavcami
Amerikai vörös tölgy Quercus spp., beleértve Q. rubra L. és más fajok ; (Észak-Amerika) Dub červeny Quercus spp., beleértve Q. rubra L. és más fajok ; (Severná Amerika)
Árnyékban mért legalacsonyabb léghőmérséklet Az árnyékban mért legalacsonyabb léghőmérséklet az árnyékban mért léghőmérsékletnek az óránként mért legkisebb értékek alapján számított éves, 0,02 meghaladási valószínűségű (amely 50 év átlagos visszatérési idővel egyenértékű) értéke. minimálna teplota vzduchu v tieni T min hodnota minimálnej teploty vzduchu v tieni s ročnou pravdepodobnosťou prekročenie 0,02 (čo zodpovedá opakovaniu raz za 50 rokov), stanovená zo zaznamenaných minimálnych hodinových hodnôt
Árnyékban mért léghőmérséklet Az árnyékban mért léghőmérséklet egy fehérre festett, szellőzőnyílásokkal ellátott fadobozban, az úgynevezett Stevenson-ernyőn elhelyezett hőmérőkkel mért hőmérséklet. teplota vzduchu v tieni teplota vzduchu v tieni meraná teplomermi umiestnenými v žalúziovej drevenej búdke natrenej na bielo, známej ako Stevensonová meteorologická búdka
Árnyékban mért legmagasabb léghőmérséklet Az árnyékban mért legmagasabb léghőmérséklet az árnyékban mért léghőmérsékletnek az óránként mért legnagyobb értékek alapján számított éves, 0,02 meghaladási valószínűségű (amely 50 év átlagos visszatérési idővel egyenértékű) értéke. maximálna teplota vzduchu v tieni Tmax hodnota maximálnej teploty vzduchu v tieni s ročnou pravdepodobnosťou prekročenie 0,02 (čo zodpovedá opakovaniu raz za 50 rokov), stanovená zo zaznamenaných maximálnych hodinových hodnôt
Átmeneti fa A szíjács és a geszt közötti faanyag. (Ez csak nagyon kevés fafajnál különböztethető meg.) prechodové drevo drevo v časti medzi pravým beľovým drevom a pravým jadrovým drevom
Átmenő repedés Olyan büztürepedés, amely a palást mindkét oldalára kiterjedhet prenikajúca trhlina trhlina, ktorá sa vyskytuje na čele a preniká na obidva boky
Átmenőgöcs A fűrészáru két szemközti lapján megjelenő ugyanazon göcs prenikajúca hrča hrča vystupujúca na dvoch hranách jednej strany
Átmérő A törzs vagy a hengeresfa hossztengelyre merőleges metszetének két egymással párhuzamos érintője közötti távolság hrúbka vzdialenosť medzi dvoma rovnobežnými dotyčnicami, ktoré sa dotýkajú povrchu guľatiny alebo kmeňa
Átvágott bél Bél, amely egy lap vagy oldal egy részén, vagy teljes hosszán látható viditeľný stržeň stržeň, ktorý je vidno na časti plochy alebo boku, prípadne na ich celej dĺžke
Átvételi hibaszint (AQL)(Fűrészáru) A nem megfelelő fűrészárudarabok legnagyobb százaléka, amely az eljárás átlagaként elfogadhatónak tekinthető prijateľná úroveň kvality (AQL) maximálne percento nezhodných kusov reziva, ktoré možno považovať za uspokojivé ako priemer.
Azbeszthulladék Olyan hulladék, amely jelentős mennyiségű azbesztet tartalmaz odpad obsahujúci azbest odpad, ktorý obsahuje významné množstvo azbestu
Báb Lárva és ivarérett állapot közötti fejlődési stádiumban lévő rovar kukla vývojové štádium hmyzu medzi larvou a dospelým jedincom
Balos parketta darab Az az elem, amelynek a végcsapja a baloldalon van, ha a színlapot nézve az oldalcsap a megfigyelő felé áll. ľavý vlys prvok, ktorý ma pri pohľade na hornú plochu čelné pero na ľavej strane a bočné pero obrátené k pozorovateľovi
Bálványfa Ailanthus altissima (Miller) Swingle ; (Ázsia és EU) Pajasan Ailanthus altissima (Miller) Swingle ; (Ázie a EU)
Banks-fenyő Pinus banksiana Lamb. ; (Észak-Amerika) Banksovka Pinus banksiana Lamb. ; (Severná Amerika)
Bányafa Bányákban támként alkalmazott, hengeres faanyag banské drevo guľatina určená na výstavbu banských štôlni
Bányászati hulladék Ásványkincsek felderítéséből, kinyeréséből, feldolgozásából és tárolásából származó hulladék odpad z ťažby nerastov odpad, ktorý vzniká pri geologickom prieskume, ťažbe spracovaní a skladovaní nerastov
Barna álgeszt Élesen elkülöníthető vörös vagy barna elszíneződések, amelyek a bükk fatörzs középső részében (bükkben) találhatók. nepravé jadro (na buku) červeno alebo hnedo zafarbená, ostro ohraničená jadrová časť buka
Barna csíkoltság Lángnyelvszerű barnás foltok. MEGJEGYZÉS: Csak döntés után jelenik meg. hnedé sfarbenie zmena farby vo forme hnedých plameňovitých plôch
Barna elszíneződés Az élő fa kérgének puhább részein fekete foltként megjelenő károsodás. (nyár esetén) MEGJEGYZÉS: Barna elszíneződés megfigyelhető fűrészárun is. hnedá škvrnitosť poškodenie vyskytujúce sa na stojatom strome, ktoré sa prejavuje hnedočiernymi škvrnami na hladkých častiach kôry Poznámka. – Hnedé škvrny sú viditeľné aj na rezive
Barnabél (kőrisben) Néhány fafaj (elsősorban a kőris) gesztjének abnormális, fekete vagy sötétbarna elszíneződése. Nem társul szükségképpen korhadással. čierne jadro (na jaseni) abnormálne čierne alebo tmavohnedé sfarbenie jadrového dreva určitých drevín (predovšetkým jaseňa), ktoré nemusí nevyhnutne súvisieť s hnilobou
Beállítási értékek Az osztályozógép vezérléséhez kapcsolódó értékek, amelyek a géppel osztályozott faanyag szilárdsági osztályainak meghatározására szolgálnak. nastaviteľné hodnoty hodnoty spojené s variabilnými kontrolami triediaceho stroja, ktoré zabezpečujú zhodu strojovo triedeného dreva s príslušnou triedou pevnosti
Bél Az első növekedési gyűrűn belüli réteg, amely főleg laza szövetszerkezetű stržeň; dreň zóna vnútri prvého rastového kruhu, ktorá sa väčšinou skladá z mäkkého tkaniva
Bélrepedés A béltől kiinduló sugárirányú repedés dreňová trhlina radiálna trhlina na čele, ktorá vychádza z drene
Belső lap A rönk bélrészéhez közelebb eső lap vnútorná /pravá/ plocha plocha každého kusa reziva, ktorá leží bližšie k stržňu pôvodného kmeňa
Belső nedvességtartalom Adott faanyag belsejében lévő nedvességtartalom vnútorná vlhkosť vlhkosť dreva v stredovej časti priečneho rezu kusa dreva
Bélsugár A sejtek szalagszerű csoportosulása a növekedési gyűrűkre merőleges irányban stržňový lúč; dreňový lúč skupina buniek v tvare pásu, ktorý je umiestnený radiálne k rastovým kruhom
Bélüreg A hengeres faanyag bél körüli részén, biológiai tényezők által okozott üreg. duté jadro dutina v jadre spôsobená biologickými činiteľmi
Benőtt göcs Olyan göcs, amely az adott felületen a keresztmetszeti kerületének legalább 3/4 részén a körülötte lévő faanyaggal összenőtt zrastená hrča hrča, ktorá je na danej ploche prierezu zrastená najmenej na 3/4 svojho obvodu s okolitým drevom
Benyomódás Egy próbatest felületének homorú deformációja egy nyomófej hatására vtlačenie konkávna deformácia na povrchu skúšobného telesa pôsobením indentora
Bevágási méret Az a méret, amelyre a gépet beállítják, hogy a kívánt méretű fűrészárut kapják rezaný rozmer rozmer, na ktorý je stroj nastavený tak, aby dosiahol vyžadovaný rozmer reziva
Biológiai leromlás Biológiai tényezők által okozott, vízuálisan is érzékelhető romlás és/vagy szilárdsági tulajdonságok csökkenése biologický rozklad zhoršenie vzhľadu a/alebo strata mechanických vlastností biologickým vplyvom
Biztonsági berendezés Olyan, a gépről le nem vehető védőberendezés, amely a kockázatot önmagában, vagy egy védőburkolattal együtt hárítja el vagy csökkenti ochranné zariadenie zariadenie (iné ako ochranný kryt), ktoré odstraňuje alebo znižuje riziko, samo osebe alebo s ochranným krytom
Biztonsági intézkedés A veszély felszámolására vagy a kockázat csökkentésére szolgáló intézkedés bezpečnostné opatrenie prostriedky na odstránenie alebo zníženie rizika
Biztonsági vezetőkorlát Közúti járművisszatartó rendszer, melyet hosszirányban a közút külső széle mentén vagy a középső elválasztó sávban telepítenek. zvodidlo (angl. safety barrier) záchytné bezpečnostné zariadenie umiestnené pozdĺž pozemnej komunikácie, alebo v jej strednom deliacom páse
Blokkparkettaelem Csaphornyos rendszerű elem, amelyet a vonatkozó szabvány 5.4.3. szakasz, valamint a méreteket tartalmazó 7. és 8. táblázat ide vonatkozó értékei határoznak meg. blok prvok so systémom vnútornej väzby, určený príslušnými limitmi v 5.4.3 a tabuľke 7 a 8
Blues (ejtsd:búl) áru A fa szélezetlen darabjai, amelyeket egy rönk hosszirányú fűrészelésével kapunk egymász követő párhuzamos vágásokkal, és amelyeket az eredeti rönk formályának megfelelően rakuk össze, a széldeszkák kívételével kmeňované rezivo kusy neomietaného reziva z jedného kmeňa bez krajníc zložené do pôvodného tvaru kmeňa
Borítatlan lemez Az a fa alapanyagú lemez, amelynek felülete nem borított, nem felületkezelt és nem furnérozott. povrchovo neupravená doska doska na báze dreva s neoplašťovanými,nelakovanými alebo nedyhovanými povrchmi
Borított lemez Az a fa alapanyagú lemez, amelynek felületét egy vagy több rétegű lemez vagy film, például impregnált papír, műanyag, műgyanta vagy fém borítja. povrchovo upravená doska doska na báze dreva s povrchmi potiahnutými jednou alebo viacerými vrstvami oplášťovacieho materiálu, ako sú napr. impregnovaný papier, plasty, živicový film, kov
Burkolat Az épületnek az időjárási hatásokkal szembeni védelemre szolgáló része. A burkolat általában csak saját önsúlyát és/vagy a szélterhet viseli. opláštenie budovy časť budovy, ktorá vytvára membránu odolávajúci počasiu. Vo všeobecnosti opláštenie budovy prenáša vlastnú tiaž a/alebo zaťaženie vetrom
Burkolt szegélysáv Rendszerint 2 m-nél kisebb szélességű burkolt sáv, mely egy tényleges forgalmi sáv mentén, e forgalmi sáv és a biztonsági vezetőkorlát vagy járműterelő fal között helyezkedik el. bočný spevnený pás (angl. hard strip) pás so spevneným povrchom, so šírkou obyčajne menšou alebo rovnou 2 m, umiestnený pozdĺž krajného jazdného pruhu, medzi týmto pruhom a záchytným bezpečnostným nariadením alebo zábradlovým zvodidlom
Bükk Fagus sylvatica L. ; (EU) Buk lesny Fagus sylvatica L. ; (EU)
Bütürepedés A faanyag véglapján megjelenő repedés čelná trhlina trhlina na čele
Cementkötésű forgácslap Lap alakú termék, melyet fa- vagy más növényi részecskékből hidraulikus cement és más lehetséges adalékok hozzáadásával préselnek (EN 633:1993) cementotriesková doska veľkoplošný materiál vyrobený lisovaním malých častíc dreva alebo iných častíc rastlinného pôvodu spojených hydraulickým cementom s možným obsahom prídavných látok
Cirbolyafenyő, Havasi cirbolya Pinus cembra L. ; (EU) Borovica limbová, Limba Pinus cembra L. ; (EU)
Csap Az elem oldala és/vagy véglapja (bütüje) mentén kialakított, folyamatos, kiálló rész. MEGJEGYZÉS: A csapnak két típusa van: sajátcsap és idegencsap (vendégcsap). Az utóbbi, a különálló hornyolt elemek oldalainak (véglapjainak/bütüinek) összeillesztésére szolgál. pero priebežná vyčnievajúca časť vyrobená pozdĺž bloku a/alebo čela prvku
Csap típusú kapcsolóelemek Sima vagy rovátkolt felületű csavarok, szegek, csapok, vagy hasonlók kolíkový spájací prostriedok svorník, klinec, kolík a pod. s hladkým alebo profilovaným povrchom
Csaphornyos rendszer Csapos és hornyos profilon alapuló összeszerelési rendszer, amelynek nincs teherviselő feladata, csak az elemek illesztését biztosítja a beépítés során. zámkový systém montážny systém, základom ktorého je samčí a samičí profil, ktorý nemá nosnú funkciu, len umožňuje správnu polohu prvkov počas položenia
Csatornaiszap A csatornarendszer tisztításából származó iszaphulladék kanalizačný kal kalový odpad, ktorý vzniká pri čistení kanalizačných systémov
Csavarodottság (kajszulás) Fűrészelt termék csavarvonalú torzulása hosszirányban skrutkovité zakrivenie špirálovité zakrútenie dreva po dĺžke
Csavartszállúság A rostok a bél körül spirális alakban futnak le točivosť špirálovitý priebeh vlákien okolo drene
Csertölgy Quercus cerris L. ; (EU) Dub cerovy, Cer Quercus cerris L. ; (EU)
Csillagos repedés Kettő vagy több bélrepedés hviezdicová trhlina zoskupenie dvoch alebo viacerých dreňových trhlín
Csomorosság Nagyméretű fák alvórügyeinek kinövése hullámos rostlefutással; jellegzetes rajzolatot mutat nádor väčší zdrevnatený výrastok s vlnitým vláknom, ktoré vytvára charakteristickú kresbu dreva
Csoportos göcsök Az egyes göcsök között a rostlefutás szabálytalan skupinové hrče hrče umiestnené tak, že medzi susednými hrčami nie je normálny priebeh vláken
Csúcsátmérő A csúcs felöli véglap átmérője hrúbka na tenšom konci hrúbka meraná na tenšom konci (čape)
Csúcsrész A törzs csúcshoz legközelebb eső, a korona ágai feletti része nasadenie koruny časť kmeňa, odkiaľ začínajú vyrastať najnižšie konáre koruny
Csúcsrönk A szálfa csúcs felöli végéből hossztolt, kis átmérőjű hengeres fa vrcholcový výrez výrez vyrobený z tenšieho konca dlhého dreva
Csurgalékvíz A lerakott hulladékon átszivárgó aolyan folyadék, amely vagy a hulladéklerakóban marad, vagy a környezetbe kerül priesaková kvapalina kvapalina presakujúca cez uložený odpad a vytekajúca zo skládky alebo nachádzajúca sa v skládke
Dagadás A faanyag méreteinek növekedése a nedvességtartalom növekedésének hatására napučenie zväčšovanie rozmerov kusa dreva spôsobené zvyšovaním jeho vlhkosti
Dagadási mérték Adott anatómiai irányban a nedvességtartalom 1%-os növekedésének hatására bekövetkező dagadás koeficient napučania napučanie dreva v určitom anatomickom smere zodpovedajúce zvýšeniu vlhkosti o 1%
Deformáció Fűrészelt termék fűrészelés és/vagy szárítás és/vagy tárolás során elszenvedett torzulása zakrivenie zmena geometrického tvaru kusa dreva počas obrábania, a/alebo sušenia a/alebo skladovania
Derékszögű véglap (bütü) A fűrészáru vége, amelynek sík felülete a darab hossztengelyére merőleges pravouhlé kapovanie koniec dreveného dielu, ktorý vytvára povrch kolmý na pozdĺžny smer dreveného dielu
Deszkázat Vakpadlóként lefektethető fűrészáru. debnenie drevený výrobok, ktorý sa môže položiť ako nepravá podlaha
Dió, Közönséges dió Juglans regia L. ; (EU) Orech královsky Juglans regia L. ; (EU)
Döntési repedés A fa kidöntésekor keletkező repedés, a törzs tőrészén jelenik meg, és a hossztengellyel párhuzamos irányban terjed. ťažbová trhlina pozdĺžne prebiehajúca trhlina na prízemku guľatiny, ktorá je spôsobená ťažbou
Dudor A hengeres fa palástján található helyi duzzanat, kinövés vypuklina miestna vydutina na oblom povrchu dreva
Duglászfenyő Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco ; (Észak-Amerika) Duglaska tisolistá Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco ; (Severná Amerika)
Durvaszövetűség Viszonylag nagy sejtszerkezetű mintázat és/vagy széles szabálytalan növekedési gyűrűk hrubá textúra kresba dreva s relatívne veľkými bunkami alebo širokými a nepravidelnými rastovými kruhmi
Egalizált fűrészáru Olyan fűrészáru, amelyet további megmunkálással vagy anélkül nedves állapotában olyan vastagsággal és/vagy szélességgel rendelkezik, amely a nyaers fűrészáru méreteltéréseinél kisebb megengedett méreteltérésnek felel meg. egalizované rezivo rezivo v čerstvom stave strojovo opracované alebo neopracované, ktoré má v hrúbke a/alebo šírke menšie dovolené odchýlky ako neopracované rezivo
Egészséges göcs Olyan göcs, amelyen a korhadás miatti károsodás nem látható zdravá hrča hrča bez známok hniloby
Égetési maradék Az égetés után visszamaradt szilárd anyag zvyšok po spaľovaní tuhý materiál, ktorý zostane po spaľovaní
Egy vizsgálati összeállítás hajlítási jellemzői Egy vizsgálati összeállítás különböző jellemzői, amelyeket nem folytonos alátámasztáson, a támaszok közötti terhek eredményeznek. ohybové vlastnosti skúšobnej zostavy rôzne znaky skúšobnej zostavy zaťaženej medzi podperami, ktoré netvoria súvislú podložku
Egyedülálló göcs Az egyes göcsök között szabályos rostlefutású felületek vannak jednotlivá hrča hrča umiestnená tak, že medzi ňou a susednou hrčou je už normálny priebeh vláken
Egyenes repedés Az éllel megközelítőleg párhuzamos repedés priama trhlina trhlina približne rovnobežná s hranou
Egyenletes hőmérséklet-változási összetevő A keresztmetszet mentén azonos hőmérséklet, amely meghatározza a szerkezeti elem vagy a szerkezet tágulását vagy összehúzódását (hidakra ugyanezt gyakran „effektív” hőmérsékletnek nevezik, de e szabványban egységesen az „egyenletes” megjelölést használjuk). zložka rovnomernej teploty konštantná teplota po priereze, ktorá spôsobuje predĺženie alebo skrátenie prvku, prípadne konštrukcie (pre mosty sa často definuje ako “efektívna” teplota, avšak v tejto časti eurokódu bol prijatý výraz “rovnomerná”)
Egyenlőtlen hőmérséklet-változási összetevő A szerkezeti elem hőmérséklet-eloszlásának az a része, amely a szerkezeti elem külső felületének és a belsejében lévő valamely pontnak a hőmérséklet-különbségét adja. zložka teplotného spádu teplotného profilu v konštrukčnom prvku, ktorá predstavuje, teplotný rozdiel medzi vonkajším povrchom prvku a ľubovoľným vnútorným bodom
Egyensúlyi fanedvesség Az a nedvességtartalom, amely adott környezetben nem változik rovnovážna vlhkosť vlhkosť, pri ktorej drevo neprijíma, ani nestráca vlhkosť, keď je vystavené danému prostrediu
Egyoldalas betét A fa érintkezési felületébe csak az egyik oldalon beágyazott kapcsolóelem jednostranný konektor spojovací prostriedok zapustený do dreveného kontaktného povrchu iba na jednej strane
Egységnyi felületre jutó szegteherbírás A szeglemez egységnyi hatékony felületének legnagyobb teherbírása. pevnosť pripojenia stykovej dosky najväčšie zaťaženie prenášané spojom na jednotku účinnej plochy stykovej dosky
Egységrakat (Fűrészáru) Homogén fűrészárutétel egy része balenie časť homogénnej dodávky
Egyszeres görbeség Csak egy görbülettel jellemzett görbeség jednosmerná krivosť krivosť charakterizovaná len jedným ohybom
Egyszerű lapgörbeség Egyetlen ívből álló deformáció jednoduché plošné zakrivenie pozdĺžne zakrivenie plochy v jednom smere
Egyszerű oldalgörbeség Egyetlen ívből álló deformáció jednoduché bočné zakrivenie pozdĺžne zakrivenie boku v jednom smere
Ékcsaphossz Az ékcsap alapja és csúcsa közötti távolság, az ékcsap középvonalán mérve dĺžka klina (angl. Finger length) vzdialenosť medzi dnom a vrcholom klina meraná v smere osi súmernosti klina
Ékcsapos toldás A faelemek végeiben önmagától centrikusan beálló gépi megmunkálással kialakított, azonos alakú, csúcsban végződő, szimmetrikus ékcsapok sorozata, melyeket összeragasztanak. klinový spoj (angl. Finfer join) samostrediaci pozdĺžny spoj vytvorený strojovým vyfrézovaním radu rovnakých súmerných klinov na čelách drevených prvkov, ktoré sa potom spolu zlepia, pozri obr. 1
Ékcsaposan hossztoldott faanyag A fa két vagy több azonos keresztmetszetű elemből álló darabja, amelynek végeit egymásba illő ékcsapokkal, ragasztással toldották össze. drevo spojené ozubovým spojom kus dreva zložený z viacerých častí, ktoré majú podobný priečny prierez a ktorých konce sú spojené ozubovým spojom
Ékcsaposztás Az ékcsapok közötti távolság, ékcspközéptől ékcsapközépig mérve rozstup klinov (angl. Pitch) vzdialenosť medzi klinmi; osová vzdialenosť klinov
Él Két lap, vagy egy lap és egy oldal metszésvonala hrana priesečnica dvoch dotýkajúcich sa plôch alebo plochy a boku reziva
Elágazó göcs, kétszárnyú göcs Ugyanazon a lapfelületen lévő, közel azonos pontból kiinduló két szárnyas vagy hosszúkás göcs. motýľová hrča dve krídlové hrče alebo podlhovasté hrče na tej istej ploche vychádzajúce približne z rovnakého miesta
Elem A fa padlóburkolat (beleértve a parkettát is) legkisebb része (pl. lamella, parkettaléc). prvok najmenšia jednotka /napr. jedna lamela, jeden vlys/drevenej podlahoviny /vrátane parkiet/
Éles él Tompaságtól mentes él ostrá hrana hrana bez oblín
Életciklus Egy adott generáció bármely fejlődési szakasza, és az azt követő genereáció ugyanazon fejlődési szakasz közötti időszak; általában két egymást követő generációpeterakása közötti időtartam životný cyklus časová perióda z akéhokoľvek štádia jednej generácie po rovnaké štádium nasledujúcej generácie, obyčajne sa meria čas medzi nakladením vajíčok po sebe nasledujúcich generácii
Élgöcs A fűrészáru valamelyik élén látható göcs hranová hrča hrča na hrane reziva
Élletörés Ferde levágás az él mentén. skosená hrana šikmé zrezanie pozdĺž hany
Elméleti fűrészelési hely A törzs osztályozási célból vizuálisan megállapított hossztolási helye. teoretické miesto priečneho rezu miesto, ktoré je pri manipulovaní dlhého dreva alebo kmeňa vizuálne určené na priečny rez
Előhámozott hengeres faanyag Henger alakúra megmunkált faanyag okružená guľatina, guľatina valcového tvaru guľatina opracovaná do tvaru valca
Előírt méret (ragasztott faterméknél) A rétegelt-ragasztott fa vevő által előírt mérete a vonatkozási nedvességtartalom esetén predpísaný rozmer rozmer lepeného lamelového dreva, pri referenčnej vlhkosti stanoveným odberateľom
Élőnedves faanyag Olyan faanyag, amelynek nedvességtartalma a rosttelítettségi pont fölött van. čerstvé drevo drevo, ktoré ešte nebolo vysušené na bod alebo pod bod nasýtenia vláken
Elszenesedett fa Villámcsapás vagy tűz következtében részben elégett fa. zuhoľnatené drevo drevo čiastočne spálené bleskom alebo požiarom
Elszíneződés Bármilyen eltérés a faanyag természetes színétől, amely nem jár szilárdságcsökkenéssel. sfarbenie každá zmena prirodzenej farby dreva, ktorá nespôsobí nijakú zmenu v pevnosti
Eltérő maradandó alakváltozás (Faszerkezetek) A padlóelemek eltérő alakváltozása a járóréteg illesztési hézagainál, a vizsgálati teher eltávolítása után diferenčné nevratné pretvorenie odchýlka pretvorenia na spojoch zostávajúca po odstránení zaťaženia
Elvárt méret Bizonyos technológiai folyamat utáni (adott nedvességtartalomhoz tartozó) mért, amelyhez megengedett tűrések tartoznak očakávaný rozmer rozmer dosiahnutý po prvostupňovej výrobe (pri danej vlhkosti), na ktorý sa vzťahujú dovolené odchýlky
Építéshely tengerszint feletti magassága Az építmény tervezett . vagy meglévő szerkezet esetén tényleges . helyének az átlagos tengerszinthez viszonyított magassági elhelyezkedése nadmorská výška staveniska výška miesta nad dohodnutou strednou úrovňou hladiny mora, kde má byť umiestnená stavba alebo kde je už umiestnená existujúca stavba
Évgyűrű Egy év alatt kialakult növekedési gyűrű ročný kruh prírastok, ktorý zodpovedá jednej perióde rastu
Évgyűrűméret A növekedési gyűrűk szélességi méretének átlagértéke intenzita rastu rast vyjadrený ako priemerná šírka rastových kruhov
Évgyűrűtorzulás A hengeres fa felületén megjelenő hosszanti árkok és/vagy kidudorodások ryha pozdĺžne prehĺbeniny alebo vyvýšeniny na povrchu guľatiny
Fa Álló, vagy kidöntött fa, vagy a feldolgozás után nyert termék úžitkové drevo stojace alebo spílené stromy alebo výrobok tohto prvotného spracovania
Fa alapanyagú lemez Tömör falemez, furnérfa (LVL), rétegelt falemez, vékony, hosszú és irányított forgácselrendezésű lemez (OSB), műgyanta kötésű forgácslap, cementkötésű forgácslap vagy farostlemez doska na báze dreva doska z prírodného dreva, vrstvené dyhové drevo (LVL), preglejovaná doska, doska z orientovaných triesok (OSB), triesková doska spojená živicou, triesková alebo vláknitá doska spojená cementom
Fa padlóburkolat Az elsődleges szerkezetre vagy a vakpadlóra különálló elemekből összeállított szerkezet. drevená podlahovina zostava individuálnych drevených prvkov, položených buď na primárnu konštrukciu alebo na podložnú podlahu
Faanyag A fa vagy cserje bélrésze és kérge közötti lignocellulóz anyag drevo lignocelulózová hmota medzi dreňou a kôrou stromu
Faanyag mérete Fűrészelt vagy továbbmegmunkált faanyag keresztmetszeti méretei az EN 336-ban megadott tűrésekkel prierez dreva rozmery prierezu po pílení alebo opracovaní s ohľadom na dovolené tolerancie podľa EN 336
Fafajtétel Azonosítható származási helyű, azonos fafajú vagy fafaj-kombinációjú osztályozott vagy osztályozandó faanyag, melyet kereskedelmi termékként forgalmaznak. základný súbor dreviny drevo známeho pôvodu jednej dreviny alebo kombinácie drevín, ktoré je alebo má byť triedené podľa pevnosti a označené ako obchodne definovaný výrobok
Fafurnér padlóburkolat Faalapú maglemezből és fedő furnérrétegből álló elemekből készített, merev padlóborítás. podlahovine s dyhovým povrchom pevná podlahovina, ktorá sa skladá zo zosadených prvkov; stred tvorí panel na báze dreva a hornú vrstvu drevená dyha
Fagyöngylyukak A fehér fagyöngy gyökerei által okozott, a faanyagban található nyomok. stopy po imele stopy zostávajúce v deve po koreňoch imela
Fagyrepedés ; fagyléc Fagyás hatására az élő fában keletkező sugárirányú repedés, amely a szíjács felöl a bél felé, és a fa hossztengelyének irányában terjed mrazová trhlina radiálna trhlina väčšej dĺžky spôsobená mrazom na rastúcom strome, ktorá prebieha pozdĺžne z bele smerom k dreni
Falemez próbadarab Lemezdarab, amelyből próbatesteket gyártanak skúšobná vzorka časť z dosky, z ktorej bude vyrobené skúšobné teleso
Faltárcsa merevsége A panel számított merevsége a teherbírás 40%-ának megfelelő terhelés esetén. výstužná tuhosť vypočítaná tuhosť dielca pri zaťažení približne na 40% jeho výstužovej pevnosti
Faltárcsa teherbírása A panel ellenálló képessége a síkjában ható vízszintes teherrel szemben. výstužná pevnosť odolnosť dielca proti vodorovnému zaťaženiu v rovine panelu
Farostlemez Az EN 316 szerint meghatározott, legalább 1,5 mm vastagságú, lignocellulóz rostokból hő és/vagy nyomás alkalmazásával gyártott fa alapanyagú lemez. A kohéziót biztosítja: a rostok filcelődése során a saját belső adhézió, vagy a rostokhoz adagolt szintetikus kötőanyag. Egyéb adalékanyagok is alkalmazhatók. vláknitá doska doska na báze dreva, ako sa definuje v EN 316, s menovitou hrúbkou 1.5 mm alebo vačšou, vyrobená z lignocelulózových vlákien pôsobením tepla alebo tlaku alebo tepla a tlaku. Spojenie vlákien vzniká buď splstením vlákien a ich vlastnou lepivosťou alebo pridaním syntetického lepidla, pričom sa môžu použiť ďalšie prídavné látky
Faszerkezet Egy teherviselő épületszerkezet alkotóeleme vagy elemekből összeépített részegysége drevená konštrukcia dielec alebo súbor dielov, ktoré tvoria ucelenú nosnú konštrukciu alebo jej časť (napríklad trám, priehradový väzník, stropný alebo stenový panel)
Faszerkezeti betét Egy lemezből, fogazott lemezből vagy gyűrűből álló olyan eszköz, amely két csatlakozó elem mindegyikének vagy egyikének érintkezési felületébe részlegesen beágyazva és csavarral összefogva az egyik elemről a másikra terhet tud átadni špeciálny konektor prostriedok pozostávajúci z plechu, ozubeného plechu alebo prstenca, ktorý pri čiastočnom zapustení do obidvoch alebo jedného zo spojovaných povrchov dvoch prvkov, stiahnutých spojovacím prostriedkom, je schopný prenášať zaťaženie z jedného prvku do druhého
Fatartó magassága A fatartó hosszanti tengelyére merőleges méret a hajlítóerők síkjában výška strana prierezu dreveného nosníka v rovine ohybu
Fatartó szélessége A faanyag hosszanti tengelyére merőleges nagyobb méret šírka väčšia strana prierezu dreveného prvku
Fatartó vastagsága A faanyag hosszanti tengelyére merőleges kisebb méret hrúbka menšia strana prierezu dreveného prvku
Favázas falpanel Fa- és/vagy faalapú termékből készült vázszerkezetű és legalább az egyik oldalán faalapú vagy más anyagú lemezzel borított falelem. Lehet teherhordó vagy nem teherhordó. stenový panel na báze dreva stenový prvok vytvorený z rámu z dreva alebo materiálu na báze dreva, ku ktorému je aspoň z jednej strany pripojený plášť z materiálu na báze dreva alebo iného doskového materiálu. Panel môže byť nosný alebo nenosný
Fehér korhadás Általában a fa színét fakító, cellulózt, hemicellulózt és lignint bontó gombák által okozott korhadás. biela hniloba hniloba spôsobená hubami, ktoré napadanú celulózu, hemicelulózu a lignín a obyčajne spôsobujú svetlejšie sfarbenie dreva
Fehér nyár Populus alba L. ; (EU) Topol biely Populus alba L. ; (EU)
Fejáthúzási jellemző A fa próbatestnek egy kapcsolóelem fejének áthúzásával szembeni ellenállása mérésére szolgáló jellemző parameter preťaženia hlavy (head pull through parameter) parameter vyjadrujúci odpor dreveného skúšobného telesa proti preťaženiu hlavy spojovacieho prostriedku alebo krčku sponky
Fekete csíkoltság Néhány lombos fafaj évgyűrűje mentén megjelenő sötét sávok. MEGJEGYZÉS: A fűrészáruban sötétebb csíkokként jelenik meg. čierna žilka tmavý obvod rastového kruhu na niektorých druhoch listnatých drevín
Fekete dió Juglans nigra L. ; (Észak-Amerika) Orech čierny Juglans nigra L. ; (Severná Amerika)
Fekete göcs Részlegesen vagy teljesen fekete színű göcs. čierna hrča hrča, ktorá je čiastočne alebo úplne čierna
Fekete lyuk Rágott lyuk, amelynek fala sötéten elszíneződött čierna larválna chodba larválna chodba, ktorej steny sú sfarbené na čierno
Fekete nyár Populus nigra L. ; (EU) Topol cierny Populus nigra L. ; (EU)
Feketefenyő Pinus nigra Arnold subsp. Nigra ; (EU) Borovica cierná Pinus nigra Arnold subsp. Nigra ; (EU)
Felépítés (Parketta) Egy elem összeállításának leírása zloženie popis konštrukcie prvku
Felhasználási nedveségtartalom A felhasználási környezetnek megfelelő egyensúlyi fanedvesség. technická vlhkosť vlhkosť dreva prispôsobená podmienkam prostredia, v ktorom sa drevo používa
Felső merevítő (Faépítészet) Vizsgálati okokból a panel felső szegélyéhez erősített faelem. horná príložka drevený prvok pripevnený na vrch panelu na skúšku
Felszerkezet Egy híd azon része, mely a hídpillérek, hídfők és egyéb falak felett a forgalomból származó terhelést viseli. A pilonok nem részei a felszerkezetnek. nosná konštrukcia mosta (angl. deck) časti konštrukcie mosta, zaťažené dopravou, nachádzajúce sa nad piliermi, oporami a inými stenami, s vylúčením pylónov
Felszíni hóteher karakterisztikus értéke A felszíni hótehernek a rendkívüli hóterhek nélkül számított, éves, 0,02 meghaladási valószínűségű értéke. charakteristická hodnota zaťaženia snehom na povrchu zeme zaťaženie snehom na povrchu zeme s ročnou pravdepodobnosťou prekročenia 0,02 s vylúčením výnimočných zaťažení snehom
Felszíni kékülés Felületi kékülés, amely a felület gyalulásával eltávolítható. MEGJEGYZÉS: Körülbelül 2 mm-nél sekélyebb. povrchové zmodranie povrchové zmodranie, ktoré sa dá odstrániť ľahkým hobľovaním
Feltisztított fa Olyan lábon álló fa, amelynek fiatal kotában az alsó ágait eltávolították okliesnené drevo stojace stromy, na ktorých boli v mladom veku umelo odstránené spodné konáre
Felújítás A megjelenés eredeti állapotának helyreállítása, melynek során a padlóburkolatot újracsiszoljuk és felületkezeljük, a lefektetés megváltoztatása nélkül. obnova proces obnovy vzťahu prebrúsením a opätovne povrchovou úpravou bez zmeny položenia
Felületi korhadás A korhadás kezdeti szakasza, amelyet elszíneződött csíkok vagy foltok jellemeznek, továbbá az átlagos szöveti és szilárdsági jellemzők változhatnak. MEGJEGYZÉS: A döntés előtt vagy a tárolás alatt jelenik meg. tvrdá hniloba, zaparenia je začiatočné štádium hniloby charakterizované prúžkami alebo škvrnami zmenenej farby, pričom všeobecne textúra a pevnostné vlastnosti dreva sú ešte viac alebo menej nezmenené
Felületi nedvességtartalom Adott faanyag felületén lévő nedvességtartalom povrchová vlhkosť vlhkosť kusa dreva na jeho povrchu
Felületi repedés A paláston megjelenő repedés bočná trhlina trhlina, ktorá sa prejavuje na bočnej ploche
Felületkezelt lemez Az a fa alapanyagú lemez, amelynek felületét -általában folyékony halmazállapotban felhordott- védő vagy díszítő célú bevonattal látták el. lakovaná doska doska na báze dreva upravená vrstvou laku, ktorý plní funkčné alebo dekoratívne účely a zvyčajne sa aplikuje v tekutej forme
Fennmaradó kockázat A biztonsági intézkedések megvalósítása után fennmaradó kockázat zostatkové riziko riziko, ktoré zostáva po vykonaní bezpečnostných opatrení
Fennmaradó terület Az útpálya teljes területének és a névleges forgalmi sávok területösszegének a különbsége. zvyšná plocha (angl. remaining area) je rozdiel, pokiaľ existuje, medzi celkovou plochou vozovky a súčtom plôch uvažovaných zaťažovacích pruhov.
Ferde lapolás Olyan illesztés, ahol a végeket ferdén illesztik átfedéssel, így a keresztmetszet állandó marad. spoj na úkos spoj, v ktorom konce dvoch častí sú skosené a vzájomne sa prekrývajú tak, že prierez zostáva stále rovnaký
Ferde repedés Egy lapon és/vagy egyoldalon megjelenő repedés, amely bizonyos szöget zár be a fűrészáru élével šikmá trhlina trhlina na ploche a/alebo na boku prebiehajúca v uhle na hranu
Ferdeszálúság A rostirány eltérése a termék hossztengelyétől odklon vláken odchýlka smeru vláken od pozdĺžnej osi kusa
Fínom rajzolat Viszonylag kisméretű sejtek és=vagy viszonylag keskeny, szabályos növekedési gyűrűk által alkotott mintázat jemná textúra kresba dreva a relatívne malými bunkami a/alebo relatívne úzkymi kruhmi s pravidelným rastom
Fogalapszélesség Az ékcsap oldalainak egymástól való távolsága az ékcsap csúcsánál mérve šírka vrcholu klina (angl. tip width) vzdialenosť medzi plochami klina meraná v mieste vrcholu klina
Fogazott tárcsás betét Lemezből, annak szélei mentén háromszög alakú fogakkal vagy a lemezből kiálló tüskékkel készült kapcsolóelem; a fogazott tárcsás betétek lehetnek kétoldalasak vagy egyoldalasak. ozubený konektor spojovací prostriedok vytvorený z dosky/ plechu s trojuholníkovými ozubami pozdĺž okraja dosky alebo s hrotmi na doske. Ozubenie môže byť dvojstranné alebo jednostranné.
Foghézag Ragasztott ékcsapos toldás esetén az ékcsap csúcsa és az alap közötti távolság vôľa klinov (angl. Tip gap) vzdialenosť medzi vrcholom klina a dnom protiľahlého klina v zlepenom klinovom spoji
Folyékony hulladék Folyadék halmazállapotú hulladék, beleértve a szennyvizet, de az iszapot nem. kvapalný odpad odpad v kvapalnom skupenstve vrátane odpadových vôd okrem kalov
Forgács A forgácsolás folyamán keletkezett faanyagrészecskék. MEGJEGYZÉS: Általában rostosításhoz, fa alapanyagú termékekhez vagy tüzelőanyagként használják triesky, štiepky častice dreva vzniknuté pri štiepkovaní alebo trieskovaní dreva
Forgácslapok Lásd a műgyanta- és cementkötésű forgácslapok meghatározását triesková doska (pozri: triesková doska spojená živicou, triesková doska spojená cementom)
Francia mintázatú parketta padlóburkolat Az a padlóburkolat, amely különböző hosszúságú és többféle, váltakozó szélességű, párhuzamosan elrendezett parkettaelemből áll. francúzska podlaha podlahovina vyrobená z prvkov, ktoré majú náhodnú dĺžku a odstupňované šírky, sú zoradené v rovnobežnom smere
Furatminta A rétegelt-ragasztott elemekből kifúrt henger alakú próbatest vývrt skúšobné teleso válcovitého tvaru odobraté vyrtákom z lepeného lamelového dreva
Furnérfa (LVL) A prEN 14279 szerint meghatározott fa alapanyagú lemez, amely általában azonos rostirányú furnérrétegekből épül fel. MEGJEGYZÉS: A furnérfa megfelelő teljesítményjellemzői, valamint ezek követelményei a hivatkozott szabvány A10. táblázatában találhatók. vrstvené dyhové drevo (LVL) doska na báze dreva, ako sa definuje v prEN 14279, zložená z drevených dýh s priebehom vlákien prevažne v rovnakom smere. Poznámka: zodpovedajúce úžitkové vlastnosti a požiadavky na LVL sa uvádzajú v tab. A10.
Furnérozott lemez Furnérral borított, fa alapanyagú lemez. dyhovaná doska doska na báze dreva oplášťovaná dyhou
Furnérrönk Furnér gyártására alkalmas törzsrész dyhársky výrez výrez na výrobu dýh
Fűrészáru A fa darabja, amelyet rönk vagy prizma hosszirányú fűrészelésével vagy forgácsolásával, valamint a kívánt méretpontosság elérésére esetleg keresztvágással és/vagy kiegészítő megmunkálásával nyerünk rezivo produkt vyrábaný z guľatiny alebo výrezov pozdĺžnym delením pílami alebo piliarskym frézovaním a je prípadne skrátený alebo opracovaný, aby sa dosiahla určitá rozmerová presnosť
Fűrészáru álló évgyűrűkkel Fűrészelt termék, amelynek lapfelülete érintőleges vagy közel érintőleges a bélsugarakkal; ha a bélsugarak nem láthatók, olyan fűrészelt termék, amelynek lapja merőleges vagy közel merőleges az évgyűrűkre. radiálne rezivo rezivo, ktorého stržňové lúče prebiehajú na ploche tangenciálne alebo približne tangenciálne. Ak nie sú lúče viditeľné, má rezivo ročné kruhy pretínajúce plochu pod uhlom 90° alebo blížaciemu sa k 90°
Fűrészáru fekvő évgyűrűkkel Fűrészelt termék, amelynek lapfelülete merőleges vagy közel merőleges a bélsugarakra; ha a bélsugarak nem láthatók, olyan fűrészelt termék, amelynek lapja érintőleges vagy közel érintőleges az évgyűrűkkel tangenciálne rezivo rezivo, ktorého stržňové lúče prebiehajú na ploche v uhle 90°, alebo sa k nemu približujú. Ak nie sú lúče viditeľné, má rezivo ročné kruhy prebiehajúce ako dotyčnica plochy alebo približne ako dotyčnica plochy
Fűrészáru teljesen álló évgyűrűkkel Fűrészelt termék, amelyben a bélsugarak és egy lap közötti szög 10° vagy annál kisebb. Ha a bélsugarak nem láthatók, olyan fűrészipari termék, amelyben az évgyűrűk és egy lap közötti szög 80° vagy annál nagyobb úplne radiálne rezivo rezivo, ktorého drevné vlákna prebiehajú na ploche pod uhlom 10° alebo menším; pri rezive, bez viditeľných drevných vlákien platí: ročné kruhy pretínajú plochu v uhle 80° alebo väčšom
Fűrészárutétel Több azonos vastagságú, szélességű és azonos minőségi osztályú fűrészáru egy egysége súbor reziva počet kusov reziva o rovnakej hrúbke a šírke a rovnaký stupeň kvality
Fűrészelési hely A következő fűrészelésre kijelölt hely miesto priečneho rezu miesto na kmeni alebo jeho časti na oddelenie rozdielnych kvalít alebo vyžadovaných dĺžok
Fűrészelési hiba Fűrészelt terméken látható, fűrészelés okozta felületi szabálytalanság nepravidelnosť rezu nerovnosť alebo chyba na reznej ploche spôsobená rezaním
Fűrészfognyom Kiálló fűrészfog által okozott nyom ryha po pílových zuboch hlboká stopa po pílových zuboch
Fűrészpor A fűrészelés folyamán keletkezett kisméretű faanyagrészecskék. piliny častice dreva vzniknuté pri pílení
Fűrészrönk Fűrészipari termékek gyártására alkalmas törzsrész piliarsky výrez výrez na výrobu reziva
Füstgáztisztítási maradékok A füstgáztisztításakor keletkező hulladék zvyšky po čistení dymových plynov odpad, ktorý vzniká pri čistení dymových plynov
Fűzfa Salix spp. ; (EU) vrba Salix spp. ; (EU)
Géppel meghatározott rugalmassági modulus A rugalmassági modulus értéke közvetlenül a gépi minősítő értékből kiszámítva, mely a faanyagdarabnak arra a helyére jellemző, ahol a mérést végezték. modul pružnosti určený strojom hodnota modulu pružnosti, ktorý sa vypočíta priamo z hodnoty merania stroja a je priradená určitému meranému miestu kontrolovaného kusa dreva
Gerenda Négyzetes vagy majdnem négyzetes, nagy keresztmetszetű fűrészáru. hranol rezivo s veľkým prierezom v tvare štvorca alebo v tvare blízkom štvorcu
Gerendázat Elsődleges faszerkezet, amely az egész szerkezetet összeköti, alátámasztja. stropnica primárna drevená konštrukcia spájajúca celok konštrukcie
Geszt A fa azon része, amely a kitermelést megelőzően sem tartalmaz élő sejteket, és nem szállít tápanyagot jadro vnútorná zóna dreva, ktorá sa nachádza narastúcom strome a prestala obsahovať živé bunky alebo viesť miazgu
Gesztkorhadás A gesztre korlátozódó korhadás. hniloba jadra hniloba vyskytujúca sa v jadre
Gomba Klorofill nélküli organizmus, amely táplálékát szerves anyagból nyeri. huba organizmus bez chlorofylu, ktorý sa živý organickými látkami
Gombakárosítás Gombák által okozott biológiai leépülés. napadnutie hubami biologické poškodenie spôsobené hubami
Göcs Az ágnak a fában lévő része hrča časť vetvy zarastená do dreva
Göcskörnyezet Az ág, ágdudor és vele a kéreg tisztítóvágása után a hengeres faanyag felületén a göcsöket körülvevő, kéreg nélküli folt. MEGJEGYZÉS: Általában világosabb színű, mint a göcs. obhrčie obnažené miesto na zakrivenom povrchu guľatiny okolo hrče na mieste, kde sa spolu s konárom odrezali i okolité zdúrenia a kôra
Gödrös korhadás A károsodás kis, általában lencse alakú területekre vagy gödrökre korlátozódik. nahnité miesto hniloba, pri ktorej je napadnutie ohraničené na malé plochy alebo vrecká, ktoré sú obyčajne, šošovkovitého tvaru
Görbeség (rönk) A hengeres fa tengelyének elhajlása az egyenestől krivosť odchýlka pozdĺžnej osi guľatiny od priamky
Gyalogoshíd Elsősorban gyalogos-, illetve kerékpárforgalomból származó terhek viselésére tervezett híd, melyen a közúti és a vasúti forgalomból származó terhek nem megengedettek, az engedéllyel rendelkező (pl. fenntartási célú) közúti járműveket kivéve. lávka pre chodcov (angl. footbridge) most ktorého hlavným cieľom je prenášať zaťaženie od chodcov a/alebo cyklistov, a na ktorom nie je povolená premávka cestných a železničných vozidiel, s výnimkou povolených vozidiel, napr. vozidiel na údržbu
Gyalogosvezető korlát Gyalogosok vagy -más úthasználók- visszatartása céljából telepített rendszer a gyalogjárda vagy a szolgálati gyalogjáró széle mentén, a gyalogosok és más úthasználók útpályára való lelépésének, valamint az útpályán vagy egyéb, feltehetően veszélyes területen való átkelésének megakadályozása céljából. MEGJEGYZÉS: A .más úthasználókra vonatkozó intézkedések a lovasokra, kerékpárosokra és az állatterelésre érvényesek. vodiace zábradlie (angl. pedestrian guardrail) záchytno bezpečnostné zariadenie pre chodcov alebo iných užívateľov, umiestnené pozdĺž okraja chodníkov, ktorého účelom je zabrániť chodcom alebo iným užívateľom vstup na/alebo priechod, cez pozemnú komunikáciu, alebo inú nebezpečnú plochu
Gyalogos-visszatartó rendszer A gyalogosok visszatartása és irányítása céljából telepített rendszer. záchytné bezpečnostné zariadenie pre chodcov (angl. pedestrian restraint system) zaradenie na zamedzenie vstupu a na usmernenie chodcov
Gyalult Fűrészáru Olyan fűrészáru, amelyet a felhasználási nedvességtartalmon legalább egy felületén, teljes szélességében és hosszúságában megmunkáltak, hogy sík felületet nyerjenek zrovnané rezivo rezivo, ktoré pri konečnej vlhkosti bolo strojovým frézovaním minimálne na jednej strane v plnej šírke a dĺžke hladko opracované
Gyantanyom Fenyőfélékben gyakran előforduló, a gyantatáskához hasonló nyom. gumová škvrna škvrna, ktorá sa často vyskytuje v listnatom dreve, podobná na živičný prúžok
Gyantás fa Abnormálisan nagy gyantatartalmú faanyag. živicové drevo drevo s abnormálne vysokým obsahom živice
Gyantatáska Lencse alakú üreg a faanyagban, mely esetleg gyantát is tartalmaz smolník, živičník šošovkovitá dutina v dreve, ktorá obsahuje alebo obsahovala živicu
Gyantatükör A fatörzs tőrönkrészén a gyanta kivonására kialakított felület lizina zárez do kmeňa spôsobený pri získavaní živice
Gyertyán Carpinus betulus L. ; (EU) Hrab obycajny Carpinus betulus L. ; (EU)
Gyűrűs betét Zárt gyűrűként vagy a kerület mentén egy helyen átvágott gyűrűként kialakított kétoldalas kapcsolóelem prstencový konektor dvojstranný spojovací prostriedok vytvorený ako uzavretý prstenec alebo ako prstenec prerušený v jednom smere svojho obvodu
Gyűrűs kérgezés A hengeres faanyagról vagy az élő fáról körkörösen eltávolított keskeny kéregcsík. prstencové odkôrnenie odstránenie úzkeho pásu kôry po obvode guľatiny alebo kmeňa
Gyűrűs repedés A növekedési gyűrű vonalát követő repedés odlupčivá trhlina kruhovitá trhlina, ktorá prechádza medzi ročnými kruhmi
Hajk A fa döntési irányának meghatározására kialakított ék alakú vágás, a tőrönk tuskó felöli végén zárez zárez v tvare klina viditeľný na dolnom konci výrezu, ktorý je urobený na určenie smeru spádu
Hajlítási merevség A vizsgálati összeállítás teherváltozáshoz tartozó lehajlásváltozásának aránya a szélesség egységére vonatkoztatva. ohybová tuhosť závislosť zmeny zaťaženia a odpovedajúce zmeny priehybu zostavy, vztiahnutá na jednotku šírky skúšobnej zostavy
Hajlítási teherbírás A vizsgálati összeállítás tönkremenetelét okozó legnagyobb nyomaték a szélesség egységére vonatkoztatva. ohybová kapacita maximálny ohybový moment, pri ktorom dôjde k porušeniu skúšobnej zostavy, vztiahnutý na jednotku jej šírky
Hajópadló Az egyik oldal teljes hosszán csappal, a másik oldal teljes hosszán horonnyal kialakított deszka, amelynek a színlapja és oldalai a teljes hosszon gyalultak. A hátlap legalább finoman fűrészelt vagy mart felületű. A bütük lehetnek sima felületűek, vagy csappal és horonnyal kialakítottak. A hajópadló lehet ékcsaposan toldott. podlahovinová doska doska s perom a drážkou z rastlého dreva, ktorá má frézované štyri strany po celej dĺžke a má spodnú plochu aspoň čiastočne frézovanú. Čelá dosky môžu byť rovné alebo opracované s perom a drážkou. Doska môže byť lepená klinovým spojom
Hajszálrepedés Rövid, keskeny és sekély repedés výsušná trhlina krátka, úzka a plytká trhlina
Halszálka mintázatú parketta padlóburkolat Azonos méretű elemekből álló parketta padlóburkolat, amelyben az elemek derékszögű végei egymáshoz képest merőlegesen, a falak és/vagy a párnafák irányához képest pedig 45°-os szögben helyezkednek el. rytinový vzor vlysovaných parkiet parkety zosadené z prvkov rovnakých rozmerov, ktorý majú čelá zrezané do pravého uhla, položené sú kolmo jeden k druhému a pod uhlom 45° vo vzťahu k stenám a/alebo k podlahovým latám
Hamvas éger Alnus incana (L.) Moench ; (EU) Jelša sivá Alnus incana (L.) Moench ; (EU)
Háncs A kéregnek a kambiummal határos belső rétege lyko vnútorná vrstva kôry vedľa kambia
Hasábminta Négyszög szelvényű, derékszögű prizma alakú próbatest skúšobný hranol skúšobná vzorka tvaru pravouhlého hranolu
Használati minőség A fa padlóburkolat viselkedése a tényleges vagy modellezett használat függvényében. použiteľnosť správanie sa drevenej podlahoviny vo vzťahu k skutočnému simulovanému použitiu
Hasznos méret Egy elem lefektetés után látható színlapjának felületegységben kifejezett mérete. rozmer po položení rozmer prvku viditeľný na hornej ploche po položení, vyjadrený ako jednotka plochy
Hasznosítási hulladék A hulladékhasznosítási eljárásból származó hulladék odpad z procesov zhodnocovania odpad, ktorý zostáva po procesoch zhodnocovania
Hátlap A színlappal szemközti lapfelület. spodná plocha povrch protiľahlý hornej ploche
Hegyi juhar Acer pseudoplatanus L. ; (EU) Javor horsky Acer pseudoplatanus L. ; (EU)
Héjaszás (száraz oldal) Hengeres faanyag vagy törzs külső, elhalt szövet zásušok vonkajšia strana guľatiny alebo kmeňa skladajúca sa z odumretých pletív
Hengeres fa Tűzifa nélküli, ágaitól megtisztított, egészben hagyott, vagy rövidebb méretekre hossztoldott törzsrész guľatina, surové kmene zrúbané, odvetvené stromy s oddeleným vrcholcom, ktoré sa môžu, ale nemusia ďalej skracovať, spravidla okrem palivového dreva
Hengeres faanyag tömeg mérése A hengeres faanyag mennyiségének meghatározása tömegmérésen alapul. meranie hmotnosti meranie množstva guľatiny vážením
Hézaglécnyom A fűrészáru szárításakor használt hézaglécek által okozott elszíneződés a fűrészáru felületén sfarbenie po preklade sfarbenie na povrchu reziva, ktoré vzniklo počas jeho skladovania alebo sušenia prekladmi vloženými medzi vrstvy dreva
Hiányos felület Kés vagy más szerszám által okozott faanyag-kiszakítás a megmunkált felületen. MEGJEGYZÉS: Gyakran megszáradt göcsök kiesésének az eredménye. vytrhané vlákno, vytrhanie povrchu vytrhanie dreva na opracovanom povrchu pôsobením rezného nástroja alebo iného nástroja
Holdgyűrű ; kettős szíjács A gesztben egy teljes vagy részleges gyűrű jelenléte, amelynek színe és tulajdonságai megegyeznek a szíjácséval vnútorná beľ výskyt úplného alebo čiastočného medzikružia v zóne jadrového dreva, ktoré ma farbu a vlastnosti bele
Homogén rétegelt-ragasztott fa Olyan keresztmetszeti felépítésű rétegelt-ragasztott fa, melyben az összes lamella azonos minőségű (szilárdsági osztályú) és fafajú (vagy fafajcsoportú) homogénne lepené lamelové drevo (homogeneous glued laminated timber) lepené lamelové drevo, v jeho priereze majú všetky lamely rovnakú akosť (triedu pevnosti) aj drevinu (alebo kombináciu drevín)
Hordozható padló/hordozható parketta Előre összeszerelt fa padlóburkoló táblák, amelyek könnyen lefektethetők és felvehetők, így létrehozva egy ideiglenes padlót. prenosná podlaha zmontované lamely z drevenej podlahoviny, z ktorých je možné ľahko zmontovať a demontovať dočasnú podlahu
Horony Folyamatos rés. MEGJEGYZÉS: Ha az elem oldala és/vagy bütüje mentén van, akkor csap befogadására szolgál. Ha a hátlapon van, annak műszaki okai vannak. drážka priebežný rez
Hosszirányú dagadás A fűrészáru rostirányú méretnövekedése. pozdĺžné napúčanie napúčanie dreva v pozdĺžnom smere s vláknami
Hosszirányú zsugorodás A fűrészáru rostirányú méretcsökkenése. pozdĺžné zoschnutie zoschnutie dreva v pozdĺžnom smere s vláknami
Hosszúfa A lábon álló fa elvékonyodott csúcs nélküli része. Megjegyzés: Általában a minimális csúcsátmérővel jellemezzük kmeň časť kmeňa používaná na hodnotenie stojacích stromov
Hosszúkás göcs A göcs legnagyobb és legkisebb átmérőjének aránya nagyobb mint 4,0. podlhovastá hrča hrča prerezaná tak, že pomer najväčšieho a najmenšieho rozmeru je väčší ako 4
Hosszúság A fűrészáru két véglapja között mért legrövidebb távolság dĺžka najkratšia vzdialenosť medzi čelami reziva
Hosszúság (rönk) A két véglap között mért legrövidebb távolság dĺžka najmenšia vzdialenosť medzi koncami kusa
Hosszúsági túlméret A névleges hosszúsághoz adott hosszúság a fűrészelési pontatlanságok kompenzálására prídavok k dĺžke dĺžka pridaná k menovitej dĺžke, aby sa kompenzovali straty pri krátení
Hőmérsékleti hatások A tartószerkezetet vagy a tartószerkezeti elemet érő hőmérsékleti hatások a hőmérséklet-eloszlás adott időszakban bekövetkező változásából származó hatásokat jelentik. zaťaženie účinkami teploty zaťaženie účinkami teploty na konštrukciu alebo na konštrukčný prvok vznikajúce v dôsledku zmien teplotných polí počas určitého časového intervalu
Hőmérsékleti tényező A tetőn átáramló, a hó megolvadását okozó hőnek a tető hóterhére gyakorolt hatását leíró együttható. teplotný súčiniteľ súčiniteľ definujúci redukciu zaťaženia snehom na streche ako funkciu tepelného toku cez strechu, ktorý zapríčiňuje topenie snehu
Hulladékolaj Ásványolaj-alapú kenőolajok vagy ipari olajok, amelyek az eredeti rendeltetésük szerinti használatra alkalmatlanokká váltak odpadový olej minerálne mazivo alebo priemyselný olej, ktoré sa stali nevhodné na používanie, na ktoré boli pôvodne určené
Hullámos rost Meglehetősen egyenetlen hullám- vagy szalagszerű rostszerkezet. zvlnenie vláken priebeh drevných vláken v takmer pravidelných vlnách alebo vlnkách
Hullámos rostlefutás A rostok elrendeződése szabálytalan görbéket követ svalovitosť vlákna s pevným, nepravidelným zakrivením
Hullámosság A felületnek hibás fűrészelés által okozott hullámossága vlnitosť /vlnitý rez/ zvlnený povrch spôsobený nepresným rezaním
Húrirányú dagadás 1.)A faanyag méretnöveke-dése az évgyűrű érintőjével párhuzamos irányban 2.) A faanyag méretnövekedése a bélsugarakra merőleges irányban tangenciálne napučenie 1) napučanie dreva v tangenciálnom smere k ročným kruhom 2) napučanie dreva v smere kolmom na stržňové lúče
Húrirányú zsugorodás 1.)A faanyag zsugorodása az évgyűrű érintőjével párhuzamos irányban. 2.) A faanyag zsugorodása a bélsugarakra merőleges irányban tangenciálne zoschnutie 1) zoschnutie dreva v tangenciálnom smer k ročným kruhom 2) zoschnutie dreva v smere kolmom na stržňové lúče
Húzott fa A lomblevelű fák kihajló vagy görbe törzsében, valamint az ágakalsó részén tipikusan kialakuló reakciófa ťahové drevo reakčné drevo ktoré sa vytvára na hornej časti vetiev a na naklonených alebo ohnutých kmeňoch listnatých stromov
Idegen test (zárványanyag) A faanyagba beékelődő szervetlen anyag. MEGJEGYZÉS: Például fém, kő. cudzie teleso anorganická častica v dreve
Inert hulladék Olyan hulladék, amely nem megy át semmilyen jelentős fizikai, kémiai vagy biológiai átalakuláson inertný odpad odpad, ktorý nepodlieha nijakým významným fyzikálnym, chemickým alebo biologickým premenám
Iszaphulladék Olyan félig szilárd hulladék, amely folyadéktartalma miatt önthető kalový odpad odpad, ktorý je polotuhý ale vzhľadom na obsah kvapaliny tečie
Jármű összsúlya A jármű összsúlya a jármű önsúlyának és a megengedett legnagyobb szállítható súlynak az összege. celková tiaž vozidla tiaž vozidla zahŕňajúca vlastnú tiaž vozidla spolu s maximálnou tiažou nákladu podľa celkovej povolenej nosnosti vozidla
Járműterelő fal Egy híd szélén vagy annak közelében, egy támfal tetején vagy egy hasonló szerkezeten -ahol a függőleges leesés veszélye fennáll- elhelyezett biztonsági vezetőkorlát, melynek függőleges oldalfelülete van, és amelynek a gyalogosok és más úthasználók védelme érdekében további kiegészítő funkciója is lehet. zábradlové zvodidlo (angl. vehicle parapet) záchytné bezpečnostné zariadenie umiestnené blízko okraja alebo na okraji mosta, oporného múru alebo podobnej konštrukcie, kde je nebezpečenstvo zvislého pádu a ktoré môže obsahovať dodatočnú ochranu a záchytné zariadenie pre chodcov alebo iných užívateľov pozemnej komunikácie
Javítás Sérült elemek vagy részek cseréjének folyamata a megjelenés és az eredeti használati jellemzők visszaállítása céljából. oprava proces výmeny alebo opätovného položenia poškodených prvkov, alebo častí prvkov, aby bol obnovený vzhľad, alebo z dôvodu návratu pôvodných funkčných charakteristík
Jelleg A fa olyan fizikai, morfológiai vagy növekedési jellemzője, amely a felhasználást befolyásolja znaky fyzikálne, morfologické alebo rastové charakteristiky dreva, ktoré môžu ovplyvniť jeho použitie
Jellemző érték Általában valamely faanyag tulajdonság statisztikai eloszlása egy frakciójának megfelelő érték. Szilárdsági tulajdonságok, rugalmassági modulus és sűrűség esetén ez a frakció az 5%-os kvantilis. Rugalmassági modulus esetén a középérték is jellenző érték. charakteristická hodnota hodnota, ktorá zodpovedá kvantilu štatistického rozdelenia vlastnosti dreva; pre pevnosti, modul pružnosti a hustotu je to 5% kvantil; pri module pružnosti je charakteristickou hodnotou aj priemerná hodnota
Jobb (szebb) oldal Az adott osztályozási szabály alkalmazásával a másiknál jobbnak ítélt lap lepšia plocha plocha, ktorá je podľa daných pravidiel triedenia posúdená lepšie ako ostatné plochy
Jobbos parketta darab Az az elem, amelynek a végcsapja a jobboldalon van, ha a színlapot nézve az oldalcsap a megfigyelő felé áll. pravý vlys prvok, ktorý ma pri pohľade na hornú plochu čelné pero na pravej strane a bočné pero obrátené k pozorovateľovi
Kambium A fa osztódásra képes sejtrétege, amely az élő fában kifelé a háncsot, befelé a fasejteket hozza létre kambium vrstva aktívne sa deliacich buniek, ktorá v živom strome tvorí na vonkajšej strane bunky kambiálne bunky a na vnútornej strane bunky dreva
Kapocs alakváltozása A két oldalelem és a középső elem egymáshoz viszonyítva mért elmozdulásainak középértéke pretvorenie spoja (deformation of the joint) priemerná hodnota z merania vzájomných posunutí obidvoch krajných prvkov vzhladom k strednému prvku
Kapocsfej A kapocs két szárát összekötő huzalszakasz krčok sponky (staple crown) spojenie medzi dvomi driekmi sponky
Kapocshossz a kapocszárak hossza a csúccsal együtt dĺžka sponky (staple length) dĺžka každého drieku sponky, vrátane hrotu
Kapocsszár átmérője Kör keresztmetszetű kapocsszár esetén az átmérő, négyszög vagy ovális alakú kapocsszár esetén pedig a kisebbik keresztmetszeti méret priemer drieku sponky ( staple leg diameter) priemer kruhového drieku sponky alebo menší rozmer obdĺžnikového alebo oválneho drieku sponky
Kapocsszélesség A kapocsnak a szárakon át mért szélessége. šírka sponky (staple width) šírka naprieč driekom sponky
Kár Az egészség vagy az anyagi javak fizikai sérülése és/vagy károsodása škoda fyzické zranenie a/alebo poškodenie zdravia alebo majetku
Karbantartás A színlap megjelenésének és felületkezelésének megtartása tisztítással, újralakkozással, újraolajozással, újraviaszozással, felfrissítéssel vagy különleges termékek alkalmazásával. údržba proces udržania vzhľadu hornej plochy a jeho ošetrenie buď čistením, prelakovaním, preolejovaním, prevoskovaním, obnovením alebo použitím špeciálnych prípravkov
Karó Általában egyik végén hegyezett, kis átmérőjű hengeres faanyag kôl guľatina malej hrúbky zvyčajne zašpicatená na jednom konci
Kárpitkeretes rugós ágybetét Kárpitozott tartószerkezet ágyállványban, vagy önálló használatra, ami párnázóanyag réteggel borított rugózatból áll, és egy merev keretszerkezetre van rögzítve. pružinová kostra matraca s rámom čalúnený nosný podklad, ktorý sa skladá z pružinovej kostry spevnenej obvodovým rámom, ktorý sa môže používať samostatne alebo na nosnom rošte postele
Kárpitkeretes tartószerkezet Lécekből, rugóelemekből stb. készült tartószerkezet, amit egy hordozó keretszerkezetre rögzítettek. MEGJEGYZÉS: Egy alkatrész például egy léc vagy rugóelem terhelésekor a terhelés a kereten keresztül adódik át az állványra. nosný rámový podklad nosný podklad, ktorý sa skladá z latiek, lamiel, pružín atď., ktoré sú navzájom spojené s konštrukčným rámovým systémom. Poznámka: Keď je zaťažený iba jeden prvok, napr. lamela alebo pružina, zaťaženie sa prenáša na podpery rámom.
Kazánhamu Az égetőkemencék alján összegyűlt égetési maradék popol zvyšok po spaľovaní, ktorý zostane na dne spaľovacieho zariadenia
Kékülés Világoskéktől feketéig változó színű, gomba által okozott elszíneződés. zmodranie zmena farby od bledomodrej po čiernu zapríčinená hubami
Kemény lemez (farost-) Az EN 316 szerint meghatározott, legalább 900 kg/m3 sűrűségű, lignocellulóz rostokból -nedves eljárással-, azaz 20%-nál nagyobb nedvességtartalmú rostpaplanból, hőprésben gyártott farostlemez. tvrdá doska vláknitá doska, ako sa definuje v EN 316, ktorá má hustotu viac ako 900 kg/m3, vyrobená z lignocelulózových vlákien mokrým spôsobom, t.j. s vlhkosťou vlákien vyššou ako 20% v štádiu formovania dosky, pri použití tepla a tlaku
Kéreg A fatörzs és az ágak külső borítórétege kôra vonkajší povrch kmeňa a vetiev na strome
Kéreg nélkül Az átmérő méretének megadásakor arra utal, hogy a méret nem tartalmazza a kéregvastagságot objem dreva bez kôry merané množstvo dreva bez kôry
Kéregbenövés A faanyagban teljesen vagy részlegesen bennfoglalt kéreg zárast kôra celkom alebo čiastočne vrastená do dreva
Kéreggel Az átmérő méretének megadásakor arra utal, hogy a méret tartalmazza a kérget is. objem dreva s kôrou merané množstvo dreva spolu s kôrou
Kéreghántás Kitermelés vagy állatok által okozott kéregleválás élő fákon. odrenina deštrukcia kôry na stojacích stromoch spôsobená zverou alebo ťažbou dreva
Kéreglevonás A kéreggel mért hengeres faanyag térfogatát kéreg nélküli térfogattá alakító együttható. zrážka na kôru faktor na prevod objemu guľatiny meranej s kôrou na zodpovedajúci objem guľatiny bez kôry
Kerek göcs A göcs legnagyobb és legkisebb átmérőjének aránya nem nagyobb , mint 1,5. kruhová hrča hrča prerezaná tak, že pomer najväčšieho rozmeru k najmenšiemu nepresahuje 1.5
Kerekített méret A mért érték tizedes egységének kerekítésével kialakított érték celočíselný údaj miera, pri ktorej sa ignorujú zlomkové časti meranej jednotky
Keresztmetszet A fűrészáru hossztengelyére merőleges metszet prierez plocha rezu kolmá na pozdĺžnu os kusa dreva
Keret nélküli tartószerkezet, feltekerhető lécrács Önálló lécekből álló tartószerkezet, amit rugalmas, rendszerint textil-, gumi- vagy műanyag hevederekkel kötnek össze. MEGJEGYZÉS: Egy léc terhelése esetén a terhelés az állványszerkezetre ezen az egy lécen keresztül adódik át. nosný podklad z lamiel bez rámu pevný nosný podklad zo samostatných lamiel spojených navzájom pomocou textilných, kaučukových alebo elastických pásov. Poznámka: Ak je zaťažená jedna lamela, zaťaženie sa prenáša na podpery jedine lamelou
Kérgesedés A fűrészáru azon állapota, amikor a darab külső rétegei a száradás folyamán fellépő nedvességgradiens eredményeként zsugorodva megszilárdulnak. MEGJEGYZÉS: Nagy méretű kérgesedés vetemedést eredményez, ez esetben a fűrészárut újrafűrészelik zoschnutie povrchu stav na časti reziva pri ktorom sa vonkajšie časti kusa predĺžia v dôsledku napätia zapríčinené vlhkostným gradientom vyskytujúcim sa počas sušenia
Keskenyebb szélesség A szélezetlen fűrészáru szélessége a keskenyebb lap legkeskenyebb helyén mérve najužšia šírka šírka neomietaného reziva meraná v najužšom bode užšej plochy
Késői pászta A növekedési gyűrűnek a növekedés késői időszakában létrejött része letné drevo časť rastového kruhu, ktorý sa utvoril počas druhého obdobia rastovej periódy
Kétoldalas betét Szimmetrikus keresztmetszetű és mindkét csatlakozó faszerkezeti elem érintkezési felületébe beágyazott kapcsolóelem dvojstranný konektor spojovací prostriedok súmerného tvaru, zapustený do kontaktných povrchov dvoch susedných drevených prvkov
Kettős bél A hengeres faanyag bütüjén két, különálló évgyűrű szerkezetű bél, ugyanazon perifériás rendszerrel körülvéve. dvojitý stržeň výskyt dvoch stržňov na jednom konci guľatiny s dvoma nezávislými systémami rastových kruhov, ktoré sú obklopené jedným rastovým systémom
Kezdeti hőmérséklet A tartószerkezeti elem hőmérséklete az alakváltozásainak meggátlásakor (kivitelezésének befejezésekor). začiatočná teplota teplota konštrukčného prvku v príslušnej etape jeho upevnenia (dokončenia)
Kezelhetőség Folyadék (Pl.: faanyagvédő szer) behatolásának lehetősége a faanyagba impregnovateľnosť ľahkosť, s ktorou môže kvapalina preniknúť do dreva ( napr. prostriedok na ochranu dreva)
Kezelőjárda A nyilvános forgalom elől elzárt, állandó jellegű járda helyszíni vizsgálatok céljára. revízna lávka (angl. inspection gangway) lávka, ktorá umožňuje stály prístup na prehliadku a nie je prístupná verejnej doprave
Kieső göcs Olyan göcs, amely nem kapcsolódik szilárdan az őt körülvevő faanyaghoz vypadavá hrča odumretá hrča, ktorá nedrží pevne s okolitým drevom
Kihúzási jellemző A fa próbatestnek egy kapcsolóelem kihúzásával szembeni ellenállása mérésére szolgáló jellemző parameter vyťaženia (withdrawal parametr) parameter vyjadrujúci odolnosť dreveného skúšobného telesa proti vyťaženiu spojovacieho prostriedku na drevo
Kínai bajusz Vékony kérgű lombos fák palástján ovális kéregívként jelenik meg, belső fahibára, általában egy göcsre utal. čínsky fúz znak na oblom povrchu listnatej guľatiny s tenkou kôrou v tvare oválneho oblúka, ktorý označuje vnútorný znak, zvyčajne hrču
Kinövés Vízhajtások, alvórügyek, rejtett ághelyek körül kialakult duzzanat výrastok výstupok okolo skupiny vlkov, spiacich púčikov alebo vetvičiek
Kis fekete göcs Legfeljebb 5 mm nagyságú, fekete színű göcs. čierne očko čierna hrča s maximálnou veľkosťou do 5 mm
Kis részben benőtt göcs Olyan göcs, amely az adott felületen a keresztmetszeti kerületének kisebb, mint 1/4 részén nőtt össze a körülötte lévő faanyaggal. nezrastená hrča hrčiam ktorá je na danej ploche prierezu zrastená menej ako na 1/4 svojho obvodu s okolitým drevom
Kislevelű hárs Tilia cordata Mill., ; (EU) Lipa malolistá Tilia cordata Mill., ; (EU)
Kitermelési maradékok Kitermelésből származó hulladék (Bányászatból vagy építési és bontási munkákból) výkopová zemina odpad vznikajúci pri zemných prácach
Kocsányos tölgy Quercus robur L., ; (EU) Dub letny Quercus robur L., ; (EU)
Kocsánytalan tölgy Quercus petraea (Matt.) Liebl., ; (EU) Dub zimny Quercus petraea (Matt.) Liebl., ; (EU)
Kombinált-rétegelt ragasztott fa Olyan keresztmetszei felépítésű rétegelt – ragasztott fa, melynek a belső és külső lammellái eltérő minőségűek (szilárdsági osztályúak) és fafajúak (vagy fafajcsoportúak) kombinované lepené lamelové drevo (combined glued laminated timber) lepené lamelové drevo, v jeho priereze majú všetky lamely odlišnú akosť (triedu pevnosti) aj drevinu (alebo kombináciu drevín)
Komposztálható hulladék Olyan hulladék, amely alkalmas komposztálásra kompostovateľný odpad odpad, ktorý nie je vhodný na kompostovanie
Korai juhar Acer platanoides L. ; (EU) Javor mliečny Acer platanoides L. ; (EU)
Korai pászta A növekedési gyűrűnek a növekedés korai időszakában létrejött része jarné drevo časť rastového kruhu, ktorý sa utvoril počas prvého obdobia rastovej periódy
Korhadás A faanyag gombák vagy más mikroorganizmusok által okozott bomlása, mely a faanyag puhulásában, fokozatos tömeg- és szilárdságcsökkenésében, továbbá gyakran szövet- és színváltozásban nyilvánul meg. hniloba rozklad dreva hubami alebo inými mikroorganizmami, ktorý spôsobuje zníženie tvrdosti, postupnú stratu substancie a pevnosti a často vedie k zmene textúry a farby
Korhadó barna álgeszt A bükk korhadt álgesztje, amely a hengeres faanyag bütüin jelenik meg, legtöbbször csillag alakban. plameňovité jadro (na buku) nezdravé nepravé jadro buka, ktoré sa nachádza v tvare plameňa alebo hviezdice na čelách bukovej guľatiny
Korhadt göcs Korhadás következtében károsodott göcs nezdravá hrča hrča poškodená hnilobou
Korona A fa felső része ágakkal és gallyakkal. Mely általában tartalmazza a törzs felső részét is koruna horná časť stromu s vetvami a vetvičkami, respektíve aj s časťou kmeňa
Kötött víz A sejtfalakban található víz. viazaná voda voda nachádzajúca sa bunkových stenách
Közép átmérő (Rönk) Hosszközépen mért átmérő stredová hrúbka hrúbka nameraná v polovici dĺžky
Közepesen fínom rajzolat Közepes méretű sejtek és/vagy közepesen széles, szabályos növekedési gyűrűk által alkotott mintázat stredne jemná textúra kresba dreva s bunkami strednej veľkosti a/alebo s rastovými kruhmi strednej šírky a pravidelného rastu
Középkemény lemez (farost-) Az EN 316 szerint meghatározott, 400 kg/m3 és 900 kg/m3 közötti sűrűségű, lignocellulóz rostokból -nedves eljárással-, azaz 20%-nál nagyobb nedvességtartalmú rostpaplanból, hőprésben gyártott farostlemez. A kis sűrűségű középkemény lemezek sűrűsége 400 kg/m3 és 560 kg/m3 között, a nagy sűrűségű középkemény lemezeké pedig 560 kg/m3 és 900 kg/m3 között van. polotvrdá doska vláknitá doska, ako sa definuje v EN 316, ktorá má hustotu od 400 kg/m3 do 900 kg/m3, vyrobená z lignocelulózových vlákien mokrým spôsobom, t.j. s vlhkosťou vlákien vyššou ako je 20% v štádiu formovania dosky, pri použití tepla a tlaku. Polotvrdé dosky s nižšou hustotou majú rozpätie hustoty od 400 kg/m3 do 560 kg/m3 a polotvrdé dosky s vysokou hustotou majú rozpätie hustoty od 560kg/m3 do 900 kg/m3
Középső elválasztó sáv Osztott pályás közlekedés esetén a különböző irányú forgalmi sávokat fizikailag elválasztó terület. Általában egy középső sávból és attól biztonsági vezetőkorláttal elválasztott, oldalsó burkolt szegélysávokból áll. stredný deliaci pás (angl. central reservarion) plocha, ktorá oddeľuje jazdné pruhy vozovky obojsmernej pozemnej komunikácie; vo všeobecnosti zahŕňa stredný pás a bočné spevnené pásy, oddelené od stredného pásu záchytnými bezpečnostnými zariadeniami
Közönséges nyír Betula pendula Roth, ; (EU) Breza previsnutá, syn. Betula pendula Roth, ; (EU)
Közúti visszatartó rendszer A közúton alkalmazott járművisszatartó és gyalogos-visszatartó rendszer általános elnevezése. MEGJEGYZÉS: A közúti visszatartó rendszerek a használat jellegétől függően lehetnek: -állandóak (rögzítettek) vagy ideiglenesek (leszerelhetők, pl. eltávolíthatók és ideiglenes közúti munkákhoz, veszély esetén vagy hasonló helyzetekben -rugalmasak vagy merevek, felhasználhatók), -egyoldaliak (ütközés csak egyik oldalról érheti) vagy kétoldaliak (ütközés mindkét oldalról érheti). záchytné bezpečnostné zariadenie na pozemnej komunikácii (ang. Road restraint systems) všeobecné označenie bezpečnostných zariadení použitých na pozemnej komunikácii, týkajúcich sa vozidiel, ako aj chodcov
Kúpos fűrészáru Nem párhuzamos élű, szélezett fűrészáru. zbiehavo omietané rezivo rezivo omietnuté tak, že hrany nie sú rovnobežné
Külpontos bél Olyan bél, amely jelentős távolságra van a hengeres fa keresztmetszetének mértani középpontjától excentrické jadro jadro, ktoré sa nachádza vo výraznej vzdialenosti od geometrického stredu priečneho rezu guľatinou
Külső környezet A prEN 1995-1-1 szerinti 3. környezeti osztálynak megfelelő környezet, amelyet az anyagnak a 2. környezeti osztályét meghaladó relatív légnedvességnek megfelelő nedvességtartalma jellemez. vonkajšie prostredie podmienky zodpovedajúce triede používania 3 podľa prEN 1995-1-1, ktorú charakterizujú klimatické podmienky spôsobujúce vyššiu vlhkosť ako v triede používania 2
Külső lap A rönk bélrészétől távolabb eső lap vonkajšia /ľavá/ plocha plocha reziva, ktorá je vzdialenejšia od stržňa pôvodného kmeňa
Lágy, szigetelő lemez (farost-) Az EN 316 szerint meghatározott, 400 kg/m2-nél kisebb sűrűségű, lignocellulóz rostokból -nedves eljárással-, azaz 20%-nál nagyobb nedvességtartalmú rostpaplanból, hőprésben gyártott farostlemez. mäkká doska vláknitá doska, ako sa definuje v EN 316, ktorá má hustotu menej ako 400 kg/m3, vyrobená z lignocelulózových vlákien mokrým spôsobom, t.j. s vlhkosťou vlákien vyššou ako 20% v štádiu formovania dosky, pri použití tepla a tlaku
Lágykorhadás Cellulózt és hemicellulózt bontó mikro-gombák által okozott korhadás, amely jelentősen csökkenti a faanyag szilárdsági tulajdonságait. MEGJEGYZÉS: Leggyakrabban talajjal vagy vízzel érintkező faanyagon fordul elő. mäkká hniloba hniloba spôsobená hubami alebo mikroorganizmami, ktoré napadajú celulózu a hemicelulózu a významne zmenšujú pevnostné vlastnosti dreva
Lakk Filmképző anyag, amely megváltoztatja a felületi réteg tulajdonságait lak film, ako prípravok, ktorý modifikuje vlastnosti povrchovej vrstvy
Lamella (Parketta) A legkisebb önálló rész, amely minden elem felső rétegét alkotja vlys najmenší jednotlivý článok, tvoriaci vrchnú vrstvu každého prvku
Lap A fűrészáru hosszirányú, egymással szemközti szélesebb felületei közül bármelyik, vagy a négyzetes keresztmetszetű fűrészelt termék bármelyik hosszirányú felülete. plocha jeden z dvoch širších pozdĺžnych povrchov reziva alebo akýkoľvek pozdĺžny povrch reziva štvorcového prierezu
Lapfelületen lévő göcs A fűrészáru egy vagy mindkét lapján látható göcs plošná hrča hrča na jednej alebo obidvoch plochách
Lapgörbeség Fűrészelt termék hosszanti görbülése a lapfelületre merőlegesen. pozdĺžne plošné zakrivenie zakrivenie kusa dreva po dĺžke v rovine kolmej na plochu
Laprepedés A lapon, esetleg a bütün is megjelenő repedés plošná trhlina trhlina na ploche, ktorá môže prechádzať i na čelá
Lárva Pete és báb közötti fejlődési stádiumban levő rovar. larva vývojové štádium hmyzu medzi vajíčkom a kuklou
Látható felület A fűrészáru azon felülete, amely a végtermékben nincs takarva. MEGJEGYZÉS: A díszítések és a matt felületkezelések sem képeznek takarást. viditeľný povrch povrch dreva, ktorý nie je trvale zakrytý po jeho zabudovaní do finálneho výrobku
Leállósáv Rendszerint egy forgalmi sáv szélességű, a legszélső tényleges forgalmi sáv mellett, az útpálya szélén elhelyezkedő burkolt sáv, mely műszaki hibás járművek által, vagy a tényleges forgalmi sávokban történő haladás akadályoztatása esetén használható. spevnená krajnica (angl. hard shoulder) spevnený pás obyčajne so šírkou jazdného pruhu, susediaci s najkrajšími jazdným pruhom a určený na použitie vozidlami pri poruche alebo zablokovaní jazdných pruhov
Lebontható hulladék Olyan hulladék, amely főleg biológiailag, kémiailag vagy fizikailag könnyen lebontható szerves anyagokból áll rozložiteľný odpad odpad, ktorý sa skladá prevažne z organických látok, ktoré sú ľahko biologicky, chemicky alebo fyzikálne rozložiteľné
Lefektetés ragasztással Az a lefektetési rendszer, amely lehetővé teszi, hogy az elemeket ragasztással rögzítsük az alattuk lévő felülethez. položenie lepením systém položenia umožňujúci pripevniť prvky na spodnú plochu lepením
Lefektetés rejtett szegezéssel Szegezés vagy csavarozás a csapon vagy a hornyon keresztül úgy, hogy a felső perem azt eltakarja. skryté klincované položenie klincovanie alebo skrutkovanie cez pero, alebo drážku tak, že sa môže skryť pod ďasno
Lefektetés szegezéssel/csavarozással Az a lefektetési rendszer, amely lehetővé teszi, hogy az elemeket szegek vagy csavarok használatával bármely hordozószerkezethez rögzítsük. klincované položenie systém položenia, ktorý umožňuje pripevnenie prvkov na nosnú konštrukciu s použitím klincov alebo skrutiek
Legnagyobb helyszíni pályasebesség A forgalomnak az adott műtárgyra előírt, legnagyobb megengedett sebessége (általában a vasúti felépítmény jellemzői vagy a vasút érvényes biztonsági követelményei alapján határozzák meg). maximálna traťová rýchlosť v danom mieste (angl. maximum line speed at the site) maximálna povolená rýchlosť dopravy v danom mieste, špecifikovaná pre konkrétny projekt (vo všeobecnosti limitovaná vlastnosťami infraštruktúry alebo požiadavkami na bezpečnosť železničnej dopravy)
Legnagyobb névleges sebesség Általában a legnagyobb helyszíni pályasebesség. Ahol ezt egyedileg előírják, ott lehetséges, hogy egy csökkentett sebesség figyelembevételével kell ellenőrizni a tényleges vonatokat a rájuk előírt megengedett legnagyobb járműsebességre. maximálna nominálna rýchlosť (angl. maximum nominal speed) vo všeobecnosti maximálna traťová rýchlosť, v danom mieste; v konkrétnom projekte, ak sa to špecifikuje, ma môže použiť redukovaná rýchlosť, aby bolo možné kontrolovať maximálnu povolenú rýchlosť konkrétnych vlakov železničnej prevádzky
Legnagyobb teher Tönkremeneteli teher, vagy az a teher, amely további növelés nélkül jelentős alakváltozást idéz elő, vagy az a legnagyobb teher, amely meghatározott alakváltozás vagy nyúlás előidézéséhez szükséges maximálne zaťaženie zaťaženie pri porušení alebo zaťaženie, pri ktorom deformácia pokračuje bez ďalšieho zvyšovania zaťaženia, alebo najväčšie zaťaženie dosiahnuté pri stanovenej deformácii alebo pomernej deformácii
Legnagyobb tervezési sebesség Általában a legnagyobb névleges sebesség 1,2-szerese. maximálna navrhovaná rýchlosť (angl. maximum design speed) vo všeobecnosti 1,2 násobná maximálna nominálna rýchlosť
Legnagyobb vonat-üzembehelyezési sebesség Egy új vonat üzembe helyezése előtt végzett vizsgálatok és egyéb különleges vizsgálatok stb. során alkalmazott legnagyobb sebesség. Ez a sebesség általában meghaladja a megengedett legnagyobb járműsebességet. Adott esetben az ennek alkalmazására vonatkozó megfelelő követelményeket elő kell írni. maximálna rýchlosť vlaku pred uvedením do prevádzky (angl. maximum train commission speed) maximálna rýchlosť, ktorá sa použije pri skúške nového vlaku pred jeho uvedením do prevádzky a pri špeciálnych skúškach atď; vo všeobecnosti sa ide vyššiu rýchlosť ako je maximálna povolená rýchlosť vozidla a pre konkrétny projekt sa majú špecifikovať zodpovedajúce požiadavky
Légszáraz faanyag Olyan faanyag, amelynek nedvességtartalma megközelítőleg egyensúlyban van a külső környezeti légnedvességgel. vzduchosuché drevo drevo, ktorého vlhkosť je približne rovnovážna s prírodnými atmosférickými podmienkami jeho okolia
Lemez (Faszerkezet) A padlóburkolat falemezből készült (például faforgácslemez vagy rétegelt falemez)eleme dielec prírez z aglomerovaného alebo vrstveného materiálu (napr. triesková doska alebo preglejka)
Létra Olyan lépcsőkkel vagy fokokkal ellátott szerkezet, amelyen egy személy fel tud menni vagy le tud jönni. (Megjegyzés: A zsámolylétrák e meghatározásból határozottan ki vannak zárva) rebrík zariadenie so schodíkmi alebo priečkami, po ktorých môže človek vystupovať alebo zostupovať
Lombos faanyag A zárvatermők botanikai csoportjába tartozó fák anyaga listnaté drevo drevo zo stromov botanického oddelenia krytosemenné
Lose szélezetlen fűrészáru Fűrészelt termék párhuzamos lapfelületekkel, egyik vagy mindkét oldalán fűrészeletlenül hagyva (teljes hossán tompa élű) neomietané rezivo rezivo s rovnobežnými plochami a s jedným alebo doma neopracovanými bokmi
Lucfenyő Picea abies (L.) Karst. ; (EU) Smrek obyčajny Picea abies (L.) Karst. ; (EU)
Macskamancs Szorosan egymás mellett elhelyezkedő tűgöcsök csoportja spiace očká zoskupenie drobných hŕč veľmi blízko vedľa seba
Madárkárosítás A hengeres faanyagon madarak által vályt lyuk vagy egyéb károsítás poškodenie vtáctvom otvory po poškodení alebo poškodenie dreva vtáctvom
Magyar mintázatú parketta padlóburkolat Azonos méretű elemekből álló parketta padlóburkolat, melyben a parketta elemek 45°-os vagy 60°-os szögben vágott végei a lefektetés után, egymással derékszöget vagy 120°-os szöget zárnak be, így kialakítva egy párhuzamos mintázatot. maďarský vzor vlysovaných parkiet parkety zosadené z prvkov rovnakých rozmerov, ktorý majú čelá zrezané pod uhlom 45°až 60° , položené čelne k sebe v pravom uhle do 120° a tvoria rovnobežný vzor
Mandulafenyő, Ernyőfenyő Pinus pinea L. ; (EU) Borovica piniová Pinus pinea L. ; (EU)
Maradandó alakváltozás (Faszerkezet) A vizsgálati padló maradandó alakváltozása az alkalmazott teher eltávolítása után nevratné pretvorenie pretvorenie zostávajúce na skúšanej podlahe po odstránení bremena
Második rönk A szállfából a tőrönk fölött hossztolt rönk stredový výrez výrez vyrobený z dlhého dreva medzi prízemkovým a vrhovcovým výrezom
Megbízhatóság (gépnél) A gép, a szerkezeti egység vagy az alkatrész azon képessége, hogy egy előírt feladatot meghatározott feltételek mellett és megadott időtartam alatt hiba nélkül ellát spoľahlivosť stroja schopnosť stroja, jeho častí alebo jeho príslušenstva v danom časovom období a za stanovených podmienok vykonávať bez poruchy požadovanú funkciu
Megelőző védőkezelés Faanyagvédő szerekkel való kezelés a faanyag biológiai károsítókkal szembeni ellenállásának növelésére. úprava ochrannými prostriedkami úprava dreva ochranným prostriedkom s cieľom zlepšiť odolnosť dreva proti biologickému rozkladu
Megengedett alsó eltérés Az előírt méret és a megengedett legkisebb méret közötti matematikai különbség dovolená povolená odchýlka algebraický rozdiel medzi najnižšie prípustným rozmerom a zodpovedajúcim očakávaným rozmerom
Megengedett eltérés A megengedett alsó és felső eltérési érték dovolená odchýlka spoločný pojem pre hornú a dolnú dovolenú odchýlku
Megengedett felső eltérés Az előírt méret és a megengedett legnagyobb méret közötti matematikai különbség horná dovolená odchýlka algebraický rozdiel medzi najvyššie prípustným rozmerom a zodpovedajúcim očakávaným rozmerom
Megengedett legnagyobb járműsebesség A tényleges vonatoknak a járművek szempontjából megengedett legnagyobb sebessége, mely általában független a vasúti felépítménytől. maximálna povolená rýchlosť vozidla (angl. maximum permitted vehicle speed) maximálna povolená rýchlosť vlaku železničnej prevádzky, určená vlastnosťami vozidla, vo všeobecnosti nezávislá od infraštruktúry
Megrendelési méret Meghatározott célra megrendelt fűrészárutétel méretei účelová dodávka dávka reziva určitých rozmerov na špecifické účely
Megszüntető védőkezelés A használatban lévő faanyagon alkalmazott kezelés a biológiai romlás megállítására és/vagy a további biológiai romlás megelőzésére. konzervácia ochrana napadnutého dreva s cieľom zastaviť biologický rozklad alebo predchádzať ďalšiemu biologickému rozkladu
Mélyre hatoló kékülés Kékülés, amely a felület gyalulásával nem távolítható el. hĺbkové zmodranie hĺbkové zmodranie, ktoré sa nedá odstrániť ľahkým hobľovaním
Méretre megmunkált fűrészáru Olyan fűrészáru, amelyet a felhasználási nedvességtartalmon a megegyezés szerinti megengedett méreteltérések betartásával vágtak hosszúsági méretre és munkáltak meg egy vagy több felületén opracované rezivo rezivo, ktoré je pri konečnej vlhkosti skracované na dĺžku a/alebo na jednej alebo viacerých stranách opracované s príslušnými dovolenými odchýlkami
Méretre megmunkált szárított fűrészáru Olyan fűrészáru, amelyet a felhasználási nedvességtartalomra való szárítás után az előírt, megengedett eltéréseken belül szélességi és/vagy vastagsági megmunkálásnak vetettek alá rezivo presných rozmerov rezivo, ktoré je pri dosiahnutí konečnej vlhkosti ďalej strojovo opracované v hrúbke a/alebo šírke a dosiahlo dovolené odchýlky
Mezei juhar Acer campestre L. ; (EU) Javor polny Acer campestre L. ; (EU)
Mezei szil, Kislevelű szil, Simalevelű szil Ulmus minor Mill. ; (EU) Brest polny (hrabolisty) Ulmus minor Mill. ; (EU)
Mézgás éger, Enyves éger Alnus glutinosa (L.) Gaertn. ; (EU) Jelša lepkavá Alnus glutinosa (L.) Gaertn. ; (EU)
Mikrogomba Az Ascomycetes-csoportba tartozó gomba, amelynek kisméretű termőteste (reprodukciós része) van. mikroskopické huby huby s malou plodnicou (reprodukčná časť ) ktoré patria do triedy Ascomycetes
Minősítőérték A szilárdsággal szorosan összefüggő mérési érték vagy mérési értékek kombinációja, amely alapján a gép meghatározza a faanyag hosszúsági egységeinek szilárdsági osztályát hodnota merania strojom meranie alebo kombinácia meraní, ktoré sú v úzkom vzťahu k pevnosti a na základe ktorých stroj určí kvalitatívnu triedu každého dĺžkového úseku kontrolovaného kusa dreva
Minta Bizonyos számú, azonos méretűés egy tételbőlszármazó próbatest výber viac skúšobných vzoriek; rovnakých rozmerov az jedného základného súboru
Moaré rajzolat A fűrészáru felületén egymáshoz közel, rézsútosan elhelyezkedő, szabályos sávokként megjelenő rajzolat. drevo s vlnitým leskom vlnitosť vláken na povrchu rezu v tvare pravidelne priečne umiestnených úzkych pásov
Mocsárfenyő, Floridai hosszútűs fenyő Pinus palustris Mill. ; (Észak-Amerika) Borovica bahenná Pinus palustris Mill. ; (Severná Amerika)
Morzsolható bél Leginkább a bélben előforduló, abnormálisan morzsolható faanyag. MEGJEGYZÉS: Egyes trópusi fafajokban fordul elő. krehké jadro drevo charakterizované abnormálnou krehkosťou vyskytujúcou sa väčšinou v jadrovom dreve
Mozaikparketta lefektetési egysége Előre összeszerelt lefektetési egység, mozaikparketta-lamellákból készítve, amelyeket megfelelő módon illesztünk össze azzal a céllal, hogy ismétlődő mintázatot kapjunk, például négyzeteket vagy más alakzatokat. mozaikový parketový dielec predmontovaný dielec vyrobený z mozaikových parketových lamiel, ktoré sú bezpečne zmontované do tvaru možného striedania vzoru, napríklad štvorce alebo iné konštrukcie
Mozaikparketta-lamella Téglatest alakú, sík oldalú, kisméretű, fűrészelt tömör fa elem. mozaiková parketová lamela prvok rezaný z rastlinného dreva, malých rozmerov a pravouhlého tvaru, ktorý rovné boky
Mozaikparketta-tábla Egymás mellé helyezett, azonos méretű négyzetes elemekből álló, előre összeszerelt lefektetési egység, amelyet sakktáblaszerű mintában fektetnek le. mozaikový parketový panel predmontovaný dielec vyrobený zo štvorcových komponentov rovnakých rozmerov, umiestnených bok k boku v šachovnicovom vzore
Mozgatható válaszfalak A mozgatható válaszfalak olyan falak, melyek a födémen áthelyezhetők, felépíthetők vagy eltávolít-hatók, vagy egy másik helyen újra felépíthetők. premiestniteľné priečky priečky, ktoré sa na podlaží môžu premiestniť, pridať alebo odstrániť a znova postaviť na inom mieste
Mozgatható vizsgálópódium Egy hídtól függetlenített szerkezetű jármű azon része, melyről a híd helyszíni vizsgálatai elvégezhetők. pohyblivá revízna plošina (angl. movable inspection platform) časť vozidla, ktorá netvorí súčasť mosta, slúžiaca na prehliadku
Műgyanta kötésű forgácslapok Az EN 309 szerint meghatározott, farészecskékből (falemezkék, faforgácsok, gyaluforgács, fűrészpor és ezekhez hasonló) és/vagy egyéb aprított lignocellulóz alapú anyagból (lenpozdorja, kenderpozdorja, nádtöret és hasonlók) hőprésben, közőanyag hozzáadásával gyártott fa alapanyagú lemez. triesková doska spojená živicou doska na báze dreva, ako sa definuje v EN 309, vyrobená lisovaním za tepla z malých drevených častíc ( napr. triesok, štiepok, hoblín, pilín a pod.) alebo iných lignocelulózových materiálov vo forme triesok (napr. ľanového pazderia, konopného pazderia, bagasy a pod.) s pridaním lepidla
Műszaki osztály Teljesítményjellemzők szerinti csoport, amely megkönnyíti a termék szabványos besorolását a teljesítmény és a felhasználási cél alapján. technická trieda trieda úžitkovosti výrobku podľa normy na jeho zatriedenie so zreteľom na predpokladané používanie
Nagy részben benőtt göcs Olyan göcs, amely az adott felületen a keresztmetszeti kerületének legalább 1/4 és legfeljebb 3/4 részén nőtt össze a körülötte lévő faanyaggal. čiastočne zrastená hrča hrčiam ktorá je na danej ploche prierezu zrastená viac ako na 1/4 a menej ako na 3/4 svojho obvodu s okolitým drevom
Nagylevelű hárs Tilia platyphyllos Scop., ; (EU) Lipa velkolistá Tilia platyphyllos Scop., ; (EU)
Nedves környezet A prEN 1995-1-1 szerinti 2. környezeti osztálynak megfelelő környezet, amelyet az anyag 20 °C hőmérsékletnek és a 85%-ot évente csak néhány hétig meghaladó relatív légnedvességnek megfelelő nedvességtartalma jellemez. vlhké prostredie podmienky zodpovedajúce triede používania 2 podľa prEN 1995-1-1, ktorú charakterizuje vlhkosť materiálu zodpovedajúca teplote 20 C a relatívnej vlhkosti okolitého vzduchu, ktorá len niekoľko týždňov v roku prekračuje hodnotu 85%
Nedvességtartalom A faanyagban lévő nedvesség mennyisége, mértékét az abszolút száraz fa tömegéhez viszonyítva százalékban fejezik ki vlhkosť dreva hmotnosť vody v dreve vyjadrená v percentách hmotnosti absolútne suchého dreva
Nedvességzóna A faanyagnak az a része, amelynek nagy a nedvességtartalma a szárítás után. vlhké miesto časť dreva, ktoré má po vysušení výrazne vyššiu vlhkosť
Négyzetes elem Azonos méretű mozaikparketta-lamellák az oldalaiknál összeillesztve, hogy egy négyzetet alkossanak. MEGJEGYZÉS: A négyzet mérete azonos a mozaikparketta-lamella hosszával. štvorcový komponent mozaikové parketové lamely rovnakých rozmerov, zmontované bokom k bodu do tvaru štvorca
Négyzetes mintázatú parketta padlóburkolat Az oldaluknál egymás mellé helyezett lamellákból, blokkokból vagy pálcákból álló, négyzet alakú elemek, amelyek oldalhosszúsága egyenlő a lamella, blokk vagy pálca hosszával. šachovnicový vzor zosadenie mozaikových lamiel alebo parketových vlysov bočne k sebe do štvorca, ktorého veľkosť strany sa rovná dĺžke mozaikových lamiel alebo parketových vlysov
Nem megfelelő darab (Fűrészáru) Olyan darab, amely nem felel meg a minőségi követelményeknek nevyhovujúci kus kus, ktorý nespĺňa požiadavky na kvalitu
Nem tartószerkezeti elemek A nem tartószerkezeti elemek a tartószerkezethez kapcsolódó takaró- és burkolati elemek, beleértve az útburkolatokat és a nem tartószerkezeti szerepű mellvédeket is. A tartószerkezethez rögzített vagy azon elhelyezkedő gépészeti szerelvények és gépi berendezések is ebbe a fogalomba tartoznak. nenosné prvky prvky, ktoré sú vrátane kompletizačných a dokončovacích prvkov spojené s konštrukciou vrátane povrchu vozoviek a nenosných parapetov; zahŕňajú tiež obslužné prvky a zariadenia pevne trvalo pripojené ku konštrukcii
Nem tartószerkezeti elemként belső térben, nedves környezetben használható kemény lemez (farost-) Az a kemény lemez, amelynek a vonatkozó szabvány 4.5. szakaszában felsorolt teljesítményjellemzői az EN 622-2 szerinti HB.H típusú lemezének felelnek meg. MEGJEGYZÉS: A HB.H típusú lemezek teljesítményjellemzői, valamint ezek követelményei a hivatkozott szabvány A6. táblázatában találhatók. tvrdá doska ako nenosný konštrukčný prvok na vnútorné používanie vo vlhkom prostredí tvrdá doska s úžitkovými vlastnosťami podľa EN 622-2 pre typ dosky HB.H, ktoré sa uvádzajú v čl. 4.6. Poznámka: Zodpovedajúce úžitkové vlastnosti a požiadavky na typ HB.H sa uvádzajú v tab. A.6
Nem tartószerkezeti elemként belső térben, nedves környezetben használható középkemény lemez (farost-) Az a középkemény lemez, amelynek a vonatkozó szabvány 4.5. szakaszában felsorolt teljesítményjellemzői az EN 622-3 szerinti MBL.H vagy MBH.H típusú lemezekének felelnek meg. MEGJEGYZÉS: Az MBL.H és az MBH.H típusú lemezek teljesítményjellemzői, valamint ezek követelményei a hivatkozott szabvány A7. táblázatában találhatók. polotvrdá doska ako nenosný konštrukčný prvok na vnútorné používanie vo vlhkom prostredí polotvrdá doska s úžitkovými vlastnosťami podľa EN 622-3 pre typy dosák MBL.H alebo MBH.H, ktoré sa uvádzajú v čl. 4.5.Poznámka: zodpovedajúce úžitkové vlastnosti a požiadavky na typy MBL.H a MBH.H sa uvádzajú v tab. A.7
Nem tartószerkezeti elemként belső térben, nedves környezetben használható lágy, szigetelő lemez (farost-) Az a lágy, szigetelő lemez, amelynek a vonatkozó szabvány 4.5. szakaszában felsorolt teljesítményjellemzői az EN 622-4 szerinti SB.H típusú lemezének felelnek meg. MEGJEGYZÉS: Az SB.H típusú lemez teljesítményjellemzői, valamint ezek követelményei a hivatkozott szabvány A8. táblázatában találhatók. mäkká doska ako nenosný konštrukčný prvok na vnútorné používanie vo vlhkom prostredí mäkká doska s úžitkovými vlastnosťami podľa EN 622-4 pre typ SB.H, ktoré sa uvádzajú v čl. 4:5. Poznámka: zodpovedajúce úžitkové vlastnosti a požiadavky na typ dosky SB.H sa uvádzajú v tab. A.8
Nem tartószerkezeti elemként belső térben, nedves környezetben használható L-MDF Az a könnyű MDF, amelynek a vonatkozó szabvány 4.5. szakaszában felsorolt teljesítményjellemzői a prEN 622-5 szerinti L-MDF.H típusú lemezének felelnek meg. 1. MEGJEGYZÉS: Az L-MDF.H-lemezek követelményeit a prEN 622-5 átdolgozása fogja tartalmazni. Az L-MDF.H-lemezekre az átdolgozott prEN 622-5 megjelenéséig ez a szabvány nem vonatkozik. 2. MEGJEGYZÉS: Az L-MDF.H típusú lemezek teljesítményjellemzői, valamint ezek követelményei a hivatkozott szabvány A9. táblázatában találhatók. L-MDF ako nenosný konštrukčný prvok na vnútorné používanie vo vlhkom prostredí ľahká MDF podľa prEN 622-5 s úžitkovými vlastnosťami pre typ dosky L-MDF, ktoré sa uvádzajú v čl. 4.5. Poznámka 1: požiadavky na L-MDF budú špecifikované v revidovanej prEN 622-5. L-MDF nebude pokrývať táto norma, kým nebude revidovaná prEN 622-5 publikovaná. Poznámka 2: Zodpovedajúce úžitkové vlastnosti a požiadavky na typ dosky L-MDF sa uvádzajú v tabuľke A.9
Nem tartószerkezeti elemként belső térben, nedves környezetben használható MDF Az az MDF, amelynek a vonatkozó szabvány 4.5. szakaszában felsorolt teljesítményjellemzői a prEN 622-5 szerinti MDF.H típusú lemezének felelnek meg. MEGJEGYZÉS: Az MDF.H típusú lemez teljesítményjellemzői, valamint ezek követelményei a hivatkozott szabvány A9. táblázatában találhatók. MDF ako nenosný konštrukčný prvok na vnútorné používanie vo vlhkom prostredí MDF s úžitkovými vlastnosťami podľa prEN 622-5 pre typ dosky MDF.H, ktoré sa uvádza v čl. 4.5. Poznámka: zodpovedajúce úžitkové vlastnosti a požiadavky na typ dosky MDF.H sa uvádzajú v tabuľke A.9
Nem tartószerkezeti elemként belső térben, nedves környezetben használható OSB Az az OSB, amelynek a vonatkozó szabvány 4.5. szakaszában felsorolt teljesítményjellemzői az EN 300 szerinti OSB/3 típusú lemezének felelnek meg. 1. MEGJEGYZÉS: Az OSB/3 típusú lemezek teljesítményjellemzői, valamint ezek követelményei a hivatkozott szabvány A3. táblázatában találhatók. 2. MEGJEGYZÉS: Az EN 300 átdolgozása folyamatban van és kiterjesztik 25 mm-nél vastagabb lemezekre is. Ezeknek a lemezeknek a követelményei az átdolgozott EN 300 megjelenésével lesznek alkalmazhatók. OSB ako nenosný konštrukčný prvok na vnútorné používanie vo vlhkom prostredí OSB s úžitkovými vlastnosťami podľa EN 300 pre typ dosky OSB/3, ktoré sa uvádzajú v článku 4.5. Poznámka 1: zodpovedajúce úžitkové vlastnosti a požiadavky na typ dosky OSB/3 sa uvádzajú v tab. A.3. Poznámka 2: V súčasnosti revidovaná EN 300 sa bude vzťahovať aj na dosky s hrúbkou väčšou ako 25 mm. Požiadavky na tieto dosky sa budú môcť použiť, len čo bude revidovaná EN 300 publikovaná.
Nem tartószerkezeti elemként belső térben, nedves környezetben használható rétegelt falemez Az a rétegelt falemez, amelynek a vonatkozó szabvány 4.5. szakaszában található teljesítményjellemzői az EN 636 szerinti EN 636-2 típusúnak felelnek meg. MEGJEGYZÉS: Az ilyen típusú rétegelt falemez megfelelő teljesítményjellemzői, valamint ezek követelményei a hivatkozott szabvány A2. táblázatában találhatók. preglejovaná doska ako nenosný konštrukčný prvok na vnútorné používanie vo vlhkom prostredí preglejovaná doska s úžitkovými vlastnosťami podľa EN 636, typ EN 636-2, ktoré sa uvádzajú v článku 4:5. Poznámka: zodpovedajúce úžitkové vlastnosti a požiadavky na tento typ preglejovanej dosky sa uvádza v tab. A.2
Nem tartószerkezeti elemként belső térben, nedves környezetben használható tömör falemez Az a tömör falemez, amelynek a vonatkozó szabvány 4.5. szakaszában felsorolt teljesítményjellemzői megfelelnek az EN 13353 szerinti SWP/2 típusú lemezének. MEGJEGYZÉS: A nem tartószerkezetekhez használható SWP/2 típusú lemezek megfelelő teljesítményjellemzői, valamint ezek követelményei a hivatkozott szabvány A1. táblázatában találhatók. doska z prírodného dreva ako nenosný konštrukčný prvok na vnútorné používanie vo vlhkom prostredí doska z prírodného dreva s úžitkovými vlastnosťami podľa EN 13353 pre typ dosky SWP/2, ktoré sa uvádzajú v článku 4.5. Poznámka: zodpovedajúce úžitkové vlastnosti a požiadavky na typ dosky SWP/2 na nenosné používanie sa uvádzajú v tab A.1
Nem tartószerkezeti elemként belső térben, nedves környezetben használható, műgyantakötésű forgácslap Az a műgyantakötésű forgácslap, amelynek a vonatkozó szabvány 4.5. szakaszában felsorolt teljesítményjellemzői a P3, P5 vagy a P7 típusú lemeznek felelnek meg. MEGJEGYZÉS: A P3, P5 és P7 típusú lemezek teljesítményjellemzői, valamint ezek követelményei a hivatkozott szabvány A4. táblázatában találhatók. triesková doska spojená živicou ako nenosný konštrukčný prvok na vnútorné používanie vo vlhkom prostredí triesková doska spojená živicou s úžitkovými vlastnosťami pre typy dosák P3, P5 alebo P7, ktoré sa uvádzajú v článku 4.5. Poznámka: zodpovedajúce úžitkové vlastnosti a požiadavky na typy P3,P4 a P7 sa uvádzajú v tab. A.4.
Nem tartószerkezeti elemként belső térben, nedves környezetben, tetők és falak merev takarólemezeként használható MDF Az az MDF, amelynek a vonatkozó szabvány 4.5. szakaszában felsorolt teljesítményjellemzői a prEN 622-5 szerinti MDF.RWH típusú lemezének felelnek meg. 1. MEGJEGYZÉS: Az MDF.RWH típusú lemezek követelményeit a prEN 622-5 átdolgozása fogja tartalmazni. Az MDF.RWH típusú lemezekre az átdolgozott prEN 622-5 megjelenéséig ez a szabvány nem vonatkozik. 2. MEGJEGYZÉS: Az MDF.RWH típusú lemezek teljesítményjellemzői, valamint ezek követelményei a hivatkozott szabvány A9. táblázatában találhatók. MDF ako nenosný prvok konštrukčný prvok na používanie v pevnej podkladovej vrstve striech a stien MDF s úžitkovými vlastnosťami podľa prEN 622-5 pre typ dosky MDF.RWH, ktoré sa uvádza v čl. 4.5. Poznámka 1: požiadavky na MDF.RWH budú špecifikované v revidovanej prEN 622-5. MDF.RWH nebude pokrývať táto norma, kým nebude revidovaná prEN 622-5 publikovaná. Poznámka 2: Zodpovedajúce úžitkové vlastnosti a požiadavky na typ dosky MDF.RWH sa uvádzajú v tabuľke A.9
Nem tartószerkezeti elemként belső térben, száraz környezetben használható középkemény lemez (farost-) Az a középkemény lemez, amelynek a vonatkozó szabvány 4.4. szakaszában felsorolt teljesítményjellemzői az EN 622-3 szerinti MBL vagy MBH típusú lemezekének felelnek meg. MEGJEGYZÉS: Az MBL és az MBH típusú lemezek teljesítményjellemzői, valamint ezek követelményei a hivatkozott szabvány A7. táblázatában találhatók. polotvrdá doska ako nenosný konštrukčný prvok na vnútorné používanie v suchom prostredí polotvrdá doska s úžitkovými vlastnosťami podľa EN 622-3 pre typy dosák MBL alebo MBH, ktoré sa uvádzajú v čl. 4.4.Poznámka: zodpovedajúce úžitkové vlastnosti a požiadavky na typy MBL alebo MBH sa uvádzajú v tab. A.7
Nem tartószerkezeti elemként belső térben, száraz környezetben használható lágy, szigetelő lemez (farost-) Az a lágy, szigetelő lemez, amelynek a vonatkozó szabvány 4.4. szakaszában felsorolt teljesítményjellemzői az EN 622-4 szerinti SB típusú lemezének felelnek meg. MEGJEGYZÉS: Az SB típusú lemez teljesítményjellemzői, valamint ezek követelményei a hivatkozott szabvány A8. táblázatában találhatók. mäkká doska ako nenosný konštrukčný prvok na vnútorné používanie v suchom prostredí mäkká doska s úžitkovými vlastnosťami podľa EN 622-4 pre typ SB, ktoré sa uvádzajú v čl. 4:4. Poznámka: zodpovedajúce úžitkové vlastnosti a požiadavky na typ dosky SB sa uvádzajú v tab. A.8
Nem tartószerkezeti elemként belső térben, száraz környezetben használható L-MDF Az a könnyű MDF, amelynek a vonatkozó szabvány 4.4. szakaszában felsorolt teljesítményjellemzői a prEN 622-5 szerinti L-MDF típusú lemezének felelnek meg. 1. MEGJEGYZÉS: Az L-MDF-lemezek követelményeit a prEN 622-5 átdolgozása fogja tartalmazni. Az L-MDF-lemezekre az átdolgozott prEN 622-5 megjelenéséig ez a szabvány nem vonatkozik. 2. MEGJEGYZÉS: Az L-MDF típusú lemezek teljesítményjellemzői, valamint ezek követelményei a hivatkozott szabvány A9. táblázatában találhatók. L-MDF ako nenosný konštrukčný prvok na vnútorné používanie v suchom prostredí ľahká MDF podľa prEN 622-5 s úžitkovými vlastnosťami pre typ dosky L-MDF, ktoré sa uvádzajú v čl. 4.4. Poznámka 1: požiadavky na L-MDF budú špecifikované v revidovanej prEN 622-5. L-MDF nebude pokrývať táto norma, kým nebude revidovaná prEN 622-5 publikovaná. Poznámka 2: Zodpovedajúce úžitkové vlastnosti a požiadavky na typ dosky L-MDF sa uvádzajú v tabuľke A.9
Nem tartószerkezeti elemként belső térben, száraz környezetben használható MDF Az az MDF, amelynek a vonatkozó szabvány 4.4. szakaszában felsorolt teljesítményjellemzői a prEN 622-5 szerinti MDF típusú lemezének felelnek meg. MEGJEGYZÉS: Az MDF típusú lemez teljesítményjellemzői, valamint ezek követelményei a hivatkozott szabvány A9. táblázatában találhatók. MDF ako nenosný konštrukčný prvok na vnútorné používanie v suchom prostredí MDF s úžitkovými vlastnosťami podľa prEN 622-5 pre typ dosky MDF, ktoré sa uvádza v čl. 4.4. Poznámka: zodpovedajúce úžitkové vlastnosti a požiadavky na typ dosky MDF sa uvádzajú v tabuľke A.9
Nem tartószerkezeti elemként belső térben, száraz környezetben használható OSB Az az OSB, amelynek a vonatkozó szabvány 4.4. szakaszában felsorolt teljesítményjellemzői az EN 300 szerinti OSB/1 típusú lemez ének felelnek meg. MEGJEGYZÉS: Az OSB/1 típusú lemezek teljesítményjellemzői, valamint ezek követelményei a hivatkozott szabvány A3. táblázatában találhatók. OSB ako nenosný konštrukčný prvok na vnútorné používanie v suchom prostredí OSB s úžitkovými vlastnosťami podľa EN 300 pre typ dosky OSB/1, ktoré sa uvádzajú v článku 4.4. Poznámka: Zodpovedajúce úžitkové vlastnosti a požiadavky na typ OSB/1 sa uvádzajú v tab. A.3.
Nem tartószerkezeti elemként belső térben, száraz környezetben használható rétegelt falemez Az a rétegelt falemez, amelynek a vonatkozó szabvány 4.4. szakaszában található teljesítményjellemzői az EN 636 szerinti EN 636-1 típusúnak felelnek meg. MEGJEGYZÉS: Az ilyen típusú rétegelt falemez megfelelő teljesítményjellemzői, valamint ezek követelményei a hivatkozott szabvány A2. táblázatában találhatók. preglejovaná doska ako nenosný konštrukčný prvok na vnútorné používanie v suchom prostredí preglejovaná doska s úžitkovými vlastnosťami podľa EN 636, typ EN 636-1, ktoré sa uvádzajú v článku 4:4. Poznámka: zodpovedajúce úžitkové vlastnosti a požiadavky na tento typ preglejovanej dosky sa uvádza v tab. A.2
Nem tartószerkezeti elemként belső térben, száraz környezetben használható tömör falemez Az a tömör falemez, amelynek a vonatkozó szabvány 4.4. szakaszában felsorolt teljesítményjellemzői megfelelnek az EN 13353 szerinti SWP/1 típusú lemezének. MEGJEGYZÉS: A nem tartószerkezetekhez használható SWP/1 típusú lemezek megfelelő teljesítményjellemzői, valamint ezek követelm ényei a hivatkozott szabvány A1. táblázatában találhatók. doska z prírodného dreva ako nenosný konštrukčný prvok na vnútorné používanie v suchom prostredí doska z prírodného dreva s úžitkovými vlastnosťami podľa EN 13353 pre typ dosky SWP/1, ktoré sa uvádzajú v článku 4.4. Poznámka: zodpovedajúce úžitkové vlastnosti a požiadavky na typ dosky SWP/1 na nenosné používanie sa uvádzajú v tab A.1
Nem tartószerkezeti elemként belső térben, száraz környezetben használható UL-MDF Az az ultrakönnyű MDF, amelynek a vonatkozó szabvány 4.4. szakaszában felsorolt teljesítményjellemzői a prEN 622-5 szerinti ULMDF típusú lemezének felelnek meg. 1. MEGJEGYZÉS: Az UL-MDF-lemezek követelményeit a prEN 622-5 átdolgozása fogja tartalmazni. Az UL-MDF-lemezekre az átdolgozott prEN 622-5 megjelenéséig ez a szabvány nem vonatkozik. 2. MEGJEGYZÉS: Az UL-MDF típusú lemezek teljesítményjellemzői, valamint ezek követelményei a hivatkozott szabvány A9. táblázatában találhatók. UL-MDF ako nenosný konštrukčný prvok na vnútorné používanie v suchom prostredí ultraľahká MDF podľa prEN 622-5 s úžitkovými vlastnosťami pre typ dosky UL-MDF, ktoré sa uvádzajú v čl. 4.4. Poznámka 1: požiadavky na UL-MDF budú špecifikované v revidovanej prEN 622-5. UL-MDF nebude pokrývať táto norma, kým nebude revidovaná prEN 622-5 publikovaná. Poznámka 2: Zodpovedajúce úžitkové vlastnosti a požiadavky na typ dosky UL-MDF sa uvádzajú v tabuľke A.9
Nem tartószerkezeti elemként belső térben, száraz környezetben használható, extrudált forgácslapok Az a műgyantakötésű forgácslap, amelynek a vonatkozó szabvány 4.4. szakaszában felsorolt teljesítményjellemzői a prEN 14755 szerinti ES, ET, ESL vagy ETL típusú lemezekének felelnek meg. MEGJEGYZÉS: Az ES, ET, ESL és ETL típusú lemezek teljesítményjellemzői, valamint ezek követelményei a hivatkozott szabvány A4. táblázatában találhatók. výtlačne lisovaná triesková doska ako nenosný konštrukčný prvok na vnútorné používanie v suchom prostredí triesková doska spojená živicou s úžitkovými vlastnosťami podľa prEN 14755 pre typy dosák ES, ET, ESL alebo ETL, ktoré sa uvádzajú v článku 4.4. Poznámka: zodpovedajúce úžitkové vlastnosti a požiadavky na typy ES, ET, ESL a ETL sa uvádzajú v tab. A.4
Nem tartószerkezeti elemként belső térben, száraz környezetben használható, műgyantakötésű forgácslap Az a műgyantakötésű forgácslap, amelynek a 4.4. szakaszban felsorolt teljesítményjellemzői az EN 312 szerinti P1 típusú vagy nagyobb teherbírású lemeznek felelnek meg. MEGJEGYZÉS: A P1 típusú és a nagyobb teherbírású lemezek teljesítményjellemzői, valamint ezek követelményei a hivatkozott szabvány A4. táblázatában találhatók. triesková doska spojená živicou ako nenosný konštrukčný prvok na vnútorné používanie v suchom prostredí triesková doska spojená živicou s úžitkovými vlastnosťami pre typy dosák podľa EN 312 pre typ dosky P1 alebo typy s vyššou hladinou úžitkovosti, ktoré sa uvádzajú v článku 4.4. Poznámka: zodpovedajúce úžitkové vlastnosti a požiadavky na typ P1 a vyššie sa uvádzajú v tab. A.4
Nem tartószerkezeti elemként külső térben használható kemény lemez (farost-) Az a kemény lemez, amelynek a vonatkozó szabvány 4.6. szakaszában felsorolt teljesítményjellemzői az EN 622-2 szerinti HB.E típusú lemezének felelnek meg. MEGJEGYZÉS: A HB.E típusú lemezek teljesítményjellemzői, valamint ezek követelményei a hivatkozott szabvány A6. táblázatában találhatók. tvrdá doska ako nenosný konštrukčný prvok na vonkajšie používanie tvrdá doska s úžitkovými vlastnosťami podľa EN 622-2 pre typ dosky HB.E, ktoré sa uvádzajú v čl. 4:6. Poznámka: Zodpovedajúce úžitkové vlastnosti a požiadavky na typ HB.E sa uvádzajú v tab. A.6
Nem tartószerkezeti elemként külső térben használható középkemény lemez (farost-) Az a középkemény lemez, amelynek a vonatkozó szabvány 4.6. szakaszában felsorolt teljesítményjellemzői az EN 622-3 szerinti MBLE vagy MBH.E típusú lemezekének felelnek meg. MEGJEGYZÉS: Az MBL.E és az MBH.E típusú lemezek teljesítményjellemzői, valamint ezek követelményei a hivatkozott szabvány A7. táblázatában találhatók. polotvrdá doska ako nenosný konštrukčný prvok na vonkajšie používanie polotvrdá doska s úžitkovými vlastnosťami podľa EN 622-3 pre typy dosák MBL.E alebo MBH.E, ktoré sa uvádzajú v čl. 4.6.Poznámka: zodpovedajúce úžitkové vlastnosti a požiadavky na typy MBL.E a MBH.E sa uvádzajú v tab. A.7
Nem tartószerkezeti elemként külső térben használható lágy, szigetelő lemez (farost-) Az a lágy, szigetelő lemez, amelynek a vonatkozó szabvány 4.6. szakaszában felsorolt teljesítményjellemzői az EN 622-4 szerinti SB.E típusú lemezének felelnek meg. MEGJEGYZÉS: Az SB.E típusú lemez teljesítményjellemzői, valamint ezek követelményei a hivatkozott szabvány A8. táblázatában találhatók. mäkká doska ako nenosný konštrukčný prvok na vonkajšie používanie mäkká doska s úžitkovými vlastnosťami podľa EN 622-4 pre typ SB.E, ktoré sa uvádzajú v čl. 4:6. Poznámka: zodpovedajúce úžitkové vlastnosti a požiadavky na typ dosky SB.E sa uvádzajú v tab. A.8
Nem tartószerkezeti elemként külső térben használható rétegelt falemez Az a rétegelt falemez, amelynek a vonatkozó szabvány 4.6. szakaszában található teljesítményjellemzői az EN 636 szerinti EN 636-3 típusúnak felelnek meg. MEGJEGYZÉS: Az ilyen típusú rétegelt falemez megfelelő teljesítményjellemzői, valamint ezek követelményei a hivatkozott szabvány A2. táblázaátban találhatók. preglejovaná doska ako nenosný konštrukčný prvok na vonkajšie používanie preglejovaná doska s úžitkovými vlastnosťami podľa EN 636, typ EN 636-3, ktoré sa uvádzajú v článku 4:6. Poznámka: zodpovedajúce úžitkové vlastnosti a požiadavky na tento typ preglejovanej dosky sa uvádza v tab. A.2
Nem tartószerkezeti elemként külső térben használható tömör falemez Az a tömör falemez, amelynek a vonatkozó szabvány 4.6. szakaszában felsorolt teljesítményjellemzői megfelelnek az EN 13353 szerinti SWP/3 típusú lemezének. MEGJEGYZÉS: A nem tartószerkezetekhez használható SWP/3 típusú lemezek megfelelő teljesítményjellemzői, valamint ezek követelményei a hivatkozott szabvány A1. táblázatában találhatók. doska z prírodného dreva ako nenosný konštrukčný prvok na vonkajšie používanie doska z prírodného dreva s úžitkovými vlastnosťami podľa EN 13353 pre typ dosky SWP/3, ktoré sa uvádzajú v článku 4.6. Poznámka: zodpovedajúce úžitkové vlastnosti a požiadavky na typ dosky SWP/3 na nenosné používanie sa uvádzajú v tab A.1
Névleges forgalmi sáv Az útpályának az útpálya szélével párhuzamos sávja, melyen a 4. fejezet szerint személy-, illetve tehergépjárművek közlekednek. zaťažovací pruh (angl. notional lanes) pás vozovky, rovnobežnej s okrajom vozovky, ktorý je v zmysle kapitoly 4 zaťažovaný fiktívnym prúdom osobných a nákladných vozidiel
Névleges hosszúság A hengeres faanyag megadott hosszúsága az esetleges túlméretek nélkül menovitá dĺžka dĺžka guľatiny stanovená bez prídavku na dĺžku
Névleges hosszúság (rönk) Rönkre megadott hossz érték, az esetleges túlméretek nélkül menovitá dĺžka dĺžka guľatiny stanovená bez prídavku na dĺžku
Névleges méret Meghatározott nedvességtartalomhoz tartozó, megadott szokványos fűrészáruméret menovitý rozmer známka alebo stanovená hodnota rozmeru reziva pri danej vlhkosti
Növekedési gyűrű A fa egy növekedési szakaszában kialakult réteg. rastový kruh vrstva dreva vyprodukovaná počas jedného rastového obdobia
Nyers fűrészáru Olyan fűrészáru, amelyen a megengedett méreteltérések betartása érdekében semmiféle kiegészítő megmunkálást nem végeztek. neopracované rezivo rezivo, ktoré nie je ďalej opracované s pevne stanovenými dovolenými odchýlkami
Nyitott göcs A hengeres fa palástján látható göcs nezarastená hrča hrča, ktorú vidno na oblom povrchu dreva
Nyomási törés Nagyméretű, rostiránnyal párhuzamos nyomás vagy hajlítás által okozott keresztirányú törés a rostokban. poškodenie tlakom zlom vláken priečne na ich priebeh spôsobený nadmerným tlakom rovnobežne s vláknami alebo prostredníctvom priameho pôsobenia tlaku na konci alebo namáhaním v ohybe
Nyomott fa A tűlevelű fák kihajló vagy görbe törzsében, valamint az ágakalsó részén tipikusan kialakuló reakciófa tlakové drevo reakčné drevo, ktoré sa vytvára na spodnej časti vetiev a na naklonených alebo ohnutých kmeňoch ihličnatých stromov
Oldal Egyike a két hosszirányú, keskeny felületnek, amelyek merőlegesek az elem színlapjára, vagy azzal meghatározott szöget zárnak be. blok jeden z dvoch pozdĺžnych povrchov obyčajne kolmých na hornú plochu prvku
Oldalanyag A hengeres faanyag külső részéből kifűrészelt termék. bočná doska kus reziva odrezaný z vonkajšej časti výrezu
Oldalfelületen lévő göcs A fűrészáru egy vagy mindkét oldalán látható göcs bočná hrča hrča na jednom alebo obidvoch bokoch
Oldalgörbeség Fűrészelt termék hosszanti görbülése az oldalfelületre merőlegesen zakrivenie bočné pozdĺžne zakrivenie kusa dreva v smere kolmom na bok
Oldalgörbeség (Parketta) Egy elemnek az oldalára merőleges, hosszirányú vetemedése bočné pozdĺžne zakrívenie pozdĺžne zakrívenie prvku v smere kolmom na bok
Oldalrepedés Az oldalon, esetleg a bütün is megjelenő repedés bočná trhlina trhlina na boku, ktorá môže prechádzať i na čelá
Oszlop Hosszú hengeres fa, szabadon álló választékok céljára žrde; žŕdky dlhá tenká guľatina určená na voľné použitie zvyčajne v stojacej polohe
Ovális göcs A göcs legnagyobb és legkisebb átmérőjének aránya 1,5 és 4,0 között van oválna hrča hrča prerezaná tak, že pomer najväčšieho rozmeru k najmenšiemu je väčší ako 1.5 ale nepresahuje 4
Ovalitás Hengeres faanyag olyan keresztmetszetének jellemzője, amelynek a legkisebb és a legnagyobb átmérője között jelentős különbség van oválnosť tvar plochy priečneho rezu s významným rozdielom medzi väčším a menším priemerom
Összefonódott rost A faanyag tengelyétől eltérő, a különböző növekedési periódusokban ellentétes irányban fejlődő sejtek által alkotott rostszerkezet. striedavá točivosť priebeh drevných vláken, pri ktorom sa bunky v nasledujúcich rastových periódach striedavo odkláňajú v opačných smeroch odlišných od osi stromu
Összetett lapgörbeség Kettő vagy több váltakozó irányú ívből álló deformáció zložené plošné zakrivenie pozdĺžne zakrivenie plochy vo viacerých smeroch
Összetett oldalgörbeség Kettő vagy több váltakozó irányú ívből álló deformáció zložené bočné zakrivenie dĺžkové zakrivenie boku vo viacerých smeroch
Padlózat Vízszintes szerkezet egy épületen belül, magába foglalja az elsődleges szerkezetet és/vagy a vakpadlót, valamint a padlóburkolatot podlaha vodorovná konštrukcia vnútri stavby, obsahujúca primárnu konštrukciu a/alebo podložnú podlahu a podlahovinu
Parazitanövény Az élő fán található, abból táplálkozó növény.MEGJEGYZÉS: Gyökerei nyomot hagynak a fában. parazitická rastlina rastlina čerpajúca živiny zo žijúceho stromu na ktorom rastie
Parkettaléc A táblásított padlódeszkát alkotó legkisebb önálló elem vlys najmenší samostatný článok tvoriaci predmontovaný panel
Párnafa Az alátámasztó szerkezetre fektetett kis keresztmetszetű zárléc; a párnafák egy nem folyamatos hordozó szerkezetet alkotnak, amelyre a fa padlóburkolatot le lehet fektetni. podlahová lata drevený dielec malého prierezu položený na nosnej konštrukcii tvoriaci nosnú konštrukciu, na ktorú sa položí drevená podlahovina
Penész Gyapjas vagy porszerű megjelenésű gomba, amely a faanyag felületén nedves körülmények közöttalakul ki. pleseň rast huby vlnitého alebo prachovitého vzhľadu, ktorý sa môže vyskytnúť na povrchu dreva vo vlhkom prostredí
Peremvastagság (Parketta) A színlap és az oldalon lévő bármilyen folytonossági hiány (Pl.: eltérés a négyszög profiltól, beleértve az élletörést), horony/összeragasztási horony vagy enyvrés (kivéve a fogazásos enyvrést) közötti vastagság hrúbka nad drážkou hrúbka medzi hornou plochou a akýmkoľvek prerušením ako je zmena profilu (s vylúčením skosenia), drážka, žliabok na nadbytočné lepidlo alebo lepená škára (s vylúčením lepenej škáry v klinových spojoch)
Pernye Olyan szilárd anyag, amelyet a füstgáz magával ragad popolček tuhá súčasť dymových plynov
p-kvantilis Az az érték, amelynél alacsonyabb érték p százalék valószínűséggel fordulhat elő p% kvantil hodnota, pri ktorej je pravdepodobnosť výskytu nižších hodnôt, p %
Pórus A tápanyagot szállító sejtek keresztmetszete a véglap, bütü felöl nézve pór časť prierezu bunky vedúcej vlhkosť, viditeľná na povrchu
Prizma Alapanyagaként is használt, két vagy négy oldalon fűrészelt, részben hengeres faanyag. prizma výrez orezaný z dvoch alebo zo štyroch strán pred porezom na omietané rezivo
Próbatest Próbadarab vagy egy próbadarab részeiből összeállított elem, melyet a vizsgálathoz szükséges alakúra és méretűre vágtak skúšobné teleso skúšobná vzorka alebo súhrn častí zo skúšobnej vzorky upravená na vyžadovaný tvar a rozmery pre skúšku
Profil Az elem két fő tengelyének egyikére merőleges metszet körvonala a színlapra merőleges síkban. profil obrys rezu kolmého na jednu z dvoch hlavných osí prvku v rovine kolmej na hornú plochu
Profilos fűrészáru Fűrészáru, amelyet a szárítás után meghatározott módon, a négyszög keresztmetszettől eltérően munkáltak meg. profilované rezivo rezivo, ktoré sa po vysušení strojovo opracovalo tak, aby na priečnom reze nemalo pravouhlý tvar
Rágott Lyuk A faanyagban rovarok által rágott lyuk, vagy alagút. závrtový (výletový) otvor, larválna choba chodba alebo diera spôsobená hmyzom v dreve
Rakat A termék meghatározott mennyiséget tartalmazó egysége. dávka určené množstvo alebo počet položiek určitého výrobku
Rakat térfogat (hengeres fa) Egy rakat mennyiségű hengeres faanyag által elfoglalt térfogat, az egyes darabok közötti hézagokkal együtt objem rovnane objem kopy rovnaného dreva určený jej vonkajšími rozmermi vrátane voľných priestorov
Reakciófa Eltérő anatómiai jellemzőjű faanyagrész, ami tipikusan a kihajló vagy görbe, a növekedésben megtorpanó törzsrészekben és az ágakban alakul ki, s igyekszik eredeti állapotába visszaalakulni. reakčné drevo drevo s odlišnou anatomickou, charakteristikou, tvoriace sa najmä v naklonených alebo ohnutých častiach kmeňov a vetiev, keď sa strom snaží vrátiť z naklonenej polohy do pôvodnej
Rendkívüli felszíni hóteher Az a teher, amelyet a rendkívül kis valószínűséggel előforduló hóesés következtében a talajon kialakuló hóréteg okoz. výnimočné zaťaženie snehom na povrchu zeme zaťaženie snehovou vrstvou na povrchu zeme v dôsledku sneženia, ktoré má výnimočne zriedkavú možnosť výskytu.
Rendkívüli hófelhalmozódás miatti teher A rendkívül kis valószínűséggel előforduló hóeloszlásból a tetőn kialakuló hóréteg okozta terhet leíró teherelrendezés. zaťaženie výnimočným závejom snehu usporiadanie zaťaženia, ktoré opisuje zaťaženie snehovou vrstvou na streche v dôsledku tvaru uloženia snehu, ktorý má výnimočne zriedkavú pravdepodobnosť výskytu
Repedés A rostok hosszirányú szétválása trhlina rozdelenie dreva pozdĺž vláken
Repedés villámcsapástól Olyan repedés, amelyet villámcsapás okozott trhlina spôsobená bleskom trhlina, ktorá vznikla bleskom
Rétegelt falemez Az EN 313-2 szerint meghatározott, egymáshoz ragasztott rétegekből álló falemez, amelyben a szomszédos rétegek rostiránya megközelítően merőleges. preglejovaná doska doska na báze dreva, ako sa definuje v EN 313-2, zložená zo súboru navzájom zlepených vrstiev, pričom smer vlákien dvoch susedných vrstiev zvyčajne zviera pravý uhol
Rétegelt-ragasztott fa Főként párhuzamos szálirányú deszka (lamella) rétegekből összeragasztott szerkezeti elem lepené lamelové drevo konštrukčný prvok vytvorený zlepením drevených lamiel prevažne rovnobežnými vláknami
Rétegelválási hosszúság Az elvált ragasztási rétegek összes hosszúsága minden egyes próbatest mindkét bütüfelületén dĺžka delaminácie je súčet dĺžok otvorených lepených spojov na oboch čelných plochách skúšobného telesa
Rezgő nyár Populus tremula L. ; (EU) Topol osikovy (osika) Populus tremula L. ; (EU)
Rezonanciasebesség A forgalom azon sebessége, amely esetén a terhelés frekvenciája (vagy annak egyik többszöröse) megegyezik a tartószerkezet egyik önrezgésszámával. rezonančná rýchlosť (angl. resonant speed) rýchlosť dopravy, pri ktorej frekvencia zaťaženia (alebo jej násobok) sa zhoduje s hodnotou frekvencie konštrukcie (alebo jej násobku)
Rost A fa nagy részét alkotóhosszú, keskeny sejt (vagy sejtnyaláb). vlákno dlhá úzka bunka (alebo zväzok buniek), ktorá tvorí väčšinu dreva
Rostfa Hengeres fa , mely alkalmas mechanikai vagy vegyi úton papíripari rost vagy fa alapanyagú lemez előállítására vláknina a ostatné priemyselné drevo drevo na mechanické alebo chemické rozvlákňovanie; používa sa na výrobu buničiny alebo dosák na báze dreva
Rostlefutás ; erezet A rostok jellemző iránya vagy elhelyezkedése priebeh vlákien všeobecný smer priebehu alebo usporiadania vláken
Rostszakadás a farostokban vagy a farostok között bekövetkező törés porušenie dreva porušenie drevených vlákien alebo medzi vláknami dreva
Rostszakadási százalék A farostok törési felületének a teljes nyírt felületre vonatkoztatott százaléka percento porušenia dreva plocha porušení dreva v pomere k celkovej šmykovej ploche, vyjadrená v percentách
Rosttelítettség ; rosttelítettségi pont A faanyag olyan állapota, amelyben a sejtfalak nedvességgel telítettek, de a sejtüregekben nincs nedvesség bod nasýtenia vláken stav dreva, pri ktorom sú bunkové steny úplne nasýtené vodou, avšak lúmeny buniek neobsahujú žiadnu vodu
Rosszabb oldal Az adott osztályozási szabály alkalmazásával a másiknál rosszabnak ítélt lap horšia plocha plocha, ktorá je podľa daných pravidiel triedenia posúdená horšie ako ostatné plochy
Rovarkárosítás Rovarok által okozott mechanikai sérülés és biológiai leépülés. napadnutie hmyzom biologické poškodenie spôsobené hmyzom
Rózsa Koncentrikus gyűrődésű kéregrész, ami takar hibát, általában egy göcsöt jelez ruža sústredené zvrásnenie kôry, ktoré označuje vnútorný znak, zvyčajne hrču
Rönk A szálfa egy hossztolt darabja výrez priečne oddelená časť guľatiny
Rönk átmérő kéreg nélkül Átmérő méretének megadásakor arra utal, hogy a méret nem tartalmazza a kérgvastagságot. objem dreva bez kôry (b k.) merané množstvo dreva bez kôry
Rönk átmérő kéreggel Átmérő méretének megadásakor arra utal, hogy a méret tartalmazza a kérget is. objem dreva s kôrou (s k.) merané množstvo dreva spolu s kôrou
Rönk speciális célra Szabványostól eltérő hosszal és/vagy átmérővel meghatározott méretű rönk, speciális célra. špeciálny výrez výrez určitej dĺžky a/alebo hrúbky na špeciálne použitie
Sebhely Sérült felület, amelyet esetleg részben vagy egészben benőtt a fa jazva povrchové poranenie, ktoré je úplne alebo čiastočne zarastené
Sejtösszeroppanás Rostok és csőedények falainak összeroppanása vagy horpadása a szárítás folyamán. MEGJEGYZÉS: Hullámos felületként jelenik meg. kolaps buniek sploštenie alebo zdeformovanie buniek počas sušenia
Selyemakác Albizia ferruginea (Guill. & Perr.) Benth. ; (Afrika) Albizia Albizia ferruginea (Guill. & Perr.) Benth. ; (Afrika)
Síkfogasság (Parketta) A sík felületre lefektetett két szomszédos és összeszerelt elem színlapja közötti magasságkülönbség prvok nejmenší jednotlivý kus alebo najmenší kus dodávaný pred položením
Simafenyő, Kanadai selyemfenyő Pinus strobus L. ; (Észak-Amerika) vejmutovka Pinus strobus L. ; (Severná Amerika)
Statikus pontszerű teher A vizsgálati összeállításra a síkjára merőleges tengelyű rúddal kifejtett hajlítóerő. statické bodové zaťaženie ohybová sila pôsobiaca na valcovú zaťažovaciu hlavicu, ktorej osa je kolmá k rovine skúšobnej zostavy
Statikus vonal menti teher A vizsgálati összeállításra a támaszok tengelyével párhuzamos tengelyű rúddal kifejtett hajlítóerő. statické rovnomerné zaťaženie ohybová sila pôsobiaca na valcovú zaťažovaciu hlavicu, ktorej osa je rovnobežná s osou podpier
Sudarlósság Az átmérő fokozatos csökkenése az élőfa magassága vagy a kitermelt hengeresfa hossza mentén. zbiehavosť postupné znižovanie hrúbky kmeňa v závislosti od výšky alebo guľatiny od dĺžky
Sudarlóssági együttható Az átmérő csökkenésének arányszáma a hengeres faanyag hosszának vagy az élő fa magasságának mentén. MEGJEGYZÉS: Általában centiméter per méterben kifejezve. koeficient zbiehavosti miera zmenšenia hrúbky guľatiny po jej dĺžke alebo pri kmeni miera zmenšenia hrúbky po jeho výške Poznámka. – Obyčajne sa vyjadruje v centimetroch na meter
Sugárirányú dagadás 1.)A faanyag méretnöveke-dése az évgyűrűkre merőleges irányban 2.) A faanyag méretnövekedése a bélsugarakkal párhuzamos irányban radikálne napučenie 1) napučanie dreva v smere kolmom na ročné kruhy 2) napučanie dreva v smere stržňových lúčov
Sugárirányú zsugorodás 1.)A faanyag zsugorodása az évgyűrűire merőleges irányban. 2.) A faanyag zsugorodása a bélsugaraival párhuzamos irányban radikálne zoschnutie 1) zoschnutie dreva v smere kolmom na ročné kruhy 2) zoschnutie dreva v smere stržňových lúčov
Súrlódási szög A púpozott halomban elhelyezkedő ömlesztett anyag természetes módon kialakuló oldalfelületeinek a vízszintessel bezárt szöge. uhol uloženia uhol, ktorý zviera pri uložení prirodzená spádnica kužeľa navŕšeného sypkého materiálu s horizontálou
Sünfenyő Pinus echinata Mill. ; (Észak-Amerika) Borovica ježatá Pinus echinata Mill. ; (Severná Amerika)
Sűrűség karakterisztikus értéke A mért adatok 5%-os kvantilise, ahol a méretek és a tömeg a 20 °C hőmérsékletből és 65%-os relatív páratartalomból adódó egyensúlyi nedvességtartalomnak felelnek meg. charakteristická hustota 5 % kvantil základného súboru, pričom hmotnosť a objem odpovedajú rovnovážnej vlhkosti pri teplote 20 °C a relatívnej vlhkosti 65 %
Szabad víz A sejtüregekben és a sejtfallal határolt makroüregekben található víz. voľná voda voda nachádzajúca sa bunkových lúmenoch a medzibunkových priestoroch
Szalagkötés mintázatú parketta padlóburkolat Azonos szélességű és változó hosszúságú parkettaszalagokból álló padlóburkolat. remeňový vzor vlysovaných parkiet parkety vytvorené zosadením vlysov rovnakej šírky a náhodnej dĺžky
Szálfa Hengeres fa, amelyet nem hossztolnak rövidebb méretekre dlhé drevo guľatina, ktorá sa ďalej nekráti
Szálkifutás Az élő fa csúcsát ért károsodás eredményeként kialakult rostirány-módosulás. MEGJEGYZÉS: Az angol kifejezésnek van egy másik jelentése is. poškodený vrcholec odklon vláken spôsobený poškodením vrcholca rastúceho stromu Poznámka. – Anglický termín má aj iný význam.
Szálkiszakadás A fűrészáru felületén a ferde rostszerkezet eredményeként megjelenő rostvégek. MEGJEGYZÉS: Az angol kifejezésnek van egy másik jelentése, lásd a 12.44. fogalmat. prerezané vlákno povrch reziva, na ktorom sú v dôsledku silného vychýlenia vlákien viditeľné priečne prerezané vlákna Poznámka. – Anglický termín má aj iný význam, pozri 12.44
Szállítási szárazságú faanyag Olyan faanyag, amelynek az elegendően kis nedvességtartalma korlátozza a szállítás során az elszíneződést, a penészesedést és a gombafertőzést prepravná vlhkosť dreva drevo, ktorého vlhkosť je dostatočne nízka, aby sa zamedzilo jeho sfarbeniu, plesniveniu a hnilobe počas dopravy
Száradási repedés A faanyagban a száradási feszültségek által okozott rostelválás. vnútorná vysušená trhlina oddelenie vláken vo vnútri kusa dreva spôsobené napätím pri sušení
Száraz eljárással gyártott farostlemezek (MDF) Az EN 316 szerint meghatározott, lignocellulóz rostokból -száraz eljárással-, azaz 20%-nál kisebb nedvességtartalmú rostpaplanból, hőprésben, kötőanyag hozzáadásával gyártott, fa alapanyagú lemez. vláknitá doska vyrobená suchým spôsobom (MDF) doska na báze dreva, ako sa definuje v EN 316, vyrobená z lignocelulózových vlákien suchým spôsobom, t.j. s vlhkosťou vlákien nižšou ako 20% v štádiu formovania dosky a hlavne pri použití tepla a tlaku s pridaním lepidla
Száraz környezet A prEN 1995-1-1 szerinti 1. környezeti osztálynak megfelelő környezet, amelyet az anyag 20 °C hőmérsékletnek és a 65%-ot évente csak néhány hétig meghaladó relatív légnedvességnek megfelelő nedvességtartalma jellemez. suché prostredie podmienky zodpovedajúce triede používania 1 podľa prEN 1995-1-1, ktorú charakterizuje vlhkosť materiálu zodpovedajúca teplote 20 C a relatívnej vlhkosti okolitého vzduchu, ktorá len niekoľko týždňov v roku prekračuje hodnotu 65%
Száraz, illetve nedves környezetben és külső térben használható, cementkötésű forgácslap Az a cementkötésű forgácslap, amelynek a vonatkozó szabvány 4. fejezetében található teljesítményjellemzői az EN 634-2 szerintinek felelnek meg. MEGJEGYZÉS: A cementkötésű forgácslapok teljesítményjellemzői, valamint ezek követelményei a hivatkozott szabvány A5. táblázatában találhatók. triesková doska spojená cementom na používanie v suchom, vo vlhkom a vonkajšom prostredí triesková doska spojená cementom s úžitkovými vlastnosťami podľa EN 634-2, ktoré sa uvádzajú v kapitole 4. Poznámka: zodpovedajúce úžitkové vlastnosti a požiadavky na trieskovú dosku spojenú cementom sa uvádzajú v tab. A.5
Szárnyas göcs, egyszárnyú göcs Olyan élgöcs, amelynek a lapfelületen láthetó részén a legnagyobb és a legkisebb átmérő aránya nagyobb, mint 4,0 krídlová hrča hranová hrča prerezaná tak, že pomer medzi najväčším a najmenším rozmerom na ploche je väčší ako 4
Szárnyas, ivarérett rovar Kifejlett rovar, mely a fejlődésében elérte utolsó stádiumát imágo, dospelý hmyz hmyz, ktorý dosiahol konečné štádium vývoja
Szeg keresztmetszeti mérete 1) sima, kör keresztmetszetű szeg átmérője, vagy 2) profilos szárú szeg szárátmérője, vagy 3) négyzetes keresztmetszetű szeg oldalhossza, vagy 4) ovális, illetve négyszög keresztmetszetű szeg legkisebb keresztmetszeti mérete. rozmer prierezu klinca 1/ skutočný priemer hladkého klinca s kruhovým prierezom alebo 2/ priemer v drieku profilovaného klinca alebo 3/ dĺžka jednej strany štvorcového klinca alebo 4/ najmenší rozmer oválneho alebo obdĺžnikového prierezu klinca
Szegek folyáshatárhoz tartozó hajlítónyomatéka A vizsgálat során a szeg által felvett legnagyobb terhelésnek megfelelő hajlítónyomaték, vagy a szeg 45 fokos torzulását előidéző hajlítónyomaték, melyek közül mindig a kisebb érték a mértékadó moment na medzi klzu klincov ohybový moment pri najvačšom zaťažení, ktorému klinec odolá, alebo ohybový moment pri deformácii klinca o uhol 45 stupňov, platí vždy menšia hodnota
Szegélyparketta/falléc Megmunkált faanyag, amely egy fa padlóburkolatot szegélyez vagy különböző típusú padlóburkolatokat köt össze. drevený podklad tvarovaný dielec z dreva určený na vytvorenie nosnej konštrukcie drevenej podlahoviny alebo na vytvorenie spoja medzi rôznymi druhmi podlahovín
Szeglemez Legalább 0,9 mm és legfeljebb 2,5 mm névleges vastagságú fémlemez, melynek egyik oldalán a lemez anyagából kivágott és annak síkjára merőlegesen kihajtogatott szegek helyezkednek el. kovová styková doska prelisovanými hrotmi spojovací prostriedok vyrobený z plechu nominálnej hrúbky najmenej 0,9 mm a najviac 2,5 mm, s hrotmi prelisovanými v jednom smere a ohnutými kolmo k rovine kovové dosky
Szeglemez főtengelye Az az irány, mely húzó igénybevétel esetén a lemez egységnyi szélességére vonatkozó legnagyobb teherbírást adja. (Sok esetben a szeglemez lyukasztási mintájához két, egymásra merőleges főirány tartozik, különböző teherbírási jellemzőkkel). hlavná os stykovej dosky smer, v ktorom styková doska vykazuje najvyššiu únosnosť v ťahu na jednotku šírky. (Schéma prelisov stykovej dosky v niektorých prípadoch vytvára dva hlavné vzájomne kolmé smery, s rozdielnymi charakteristikami únosnosti)
Szeglemez hatékony felülete A szeglemez és a faelem érintkezési felülete, melyet a szabad kontúrok mentén 5 mm, az összekap-csolandó faelemek érintkezési síkjánál pedig 10 mm széles sávval csökkenteni kell, lásd a szabvány 1. ábráját. účinná plocha stykovej dosky kontaktná plocha stykovej dosky a dreveného povrchu, zmenšená o 5 mm od okrajov a o 10 mm v smere vláken od čiel drevených prvkov, viď obrázok 1
Szeglemez magvastagságának tervezési értéke A szeglemez névleges vastagsága a bevonat vastagságával és a magvastagság megengedett negatív mérettűrésével csökkentve. návrhová hrúbka jadra stykovej dosky nominálna hrúbka stykovej dosky, zmenšená o hrúbku povlaku a tiež o zápornú toleranciu hrúbky jadra
Szél miatti tényező A hőhatásnak nem kitett tetőn kialakuló hótehercsökkenésnek vagy -növekedésnek a felszíni hóteher karakterisztikus értékéhez viszonyított nagyságát megadó együttható. súčiniteľ prostredia (expozície) súčiniteľ definujúci redukciu alebo nárast zaťaženia na streche nevykurovanej budovy ako zlomok charakteristického zaťaženia snehom na povrchu zeme
Széldeszka A rönknek a fűrészelés folyamán eltávolított külső része, amelynek egyetlen fűrészelt felülete van, a másik a rönk külső felülete krajnica vonkajšia časť výrezu vytvorená pri poreze výrezu, ktorá má na jednej strane reznú plochu a na druhej strane oblý povrch kmeňa
Szélezett fűrészáru Derékszögű négyszög keresztmetszetű fűrészelt termék, amely a megengedett mértékig tartalmazhat tomps élt. omietané rezivo rezivo s pravouhlým priečnym prierezom s dovolenými oblinami, ktoré neprekročia stanovené množstvo
Szennyvíziszap Szennyvízkezeléskor keletkező iszaphulladék čistiarenský kal kalový odpad, ktorý vzniká v procese čistenia odpadových vôd
Szíjács A fa azon része, amely a kitermelést megelőzően élő sejteket tartalmaz és szállítja a tápanyagot beľové drevo vonkajšia zóna dreva na rastúcom strome, ktorá obsahuje živé bunky a vedie miazgu
Szijácskorhadás A szijácsra korlátozódó korhadás. hniloba bele hniloba vyskytujúca sa v beli
Szilárdságcsökkentő jellemző A faanyagdarabban levő hibás rész, amely a fa természetes növekedéséből (például göcsök, ferde szál) vagy a nedvességtartalom változásából (például repedések) vagy a hengeres fa felfűrészeléséből (például tompa él) származik, vagy gomba- illetve rovarkárosítás, esetleg mechanikai károsodás következménye. vlastnosť znižujúca pevnosť slabé miesto v kuse dreva spôsobené prirodzeným rastom dreva (napr. hrče, odklon vlákien), zmenami vlhkosti (napr. trhliny), porezom guľatiny (výskyt oblín), alebo napadnutím hubami, hmyzom alebo mechanickým poškodením
Szilárdsági osztály A mechanikai tulajdonságok megadott értékein alapuló faanyagminőség. trieda pevnosti klasifikácia dreva na základe určitých hodnôt mechanických vlastností
Színlap Az elemnek az a lapja, amelyet felső felületként határoztunk meg. horná plocha strana prvku, ktorá je predurčená ako horná plocha
Szlop Olyan vizes hulladék, amely gépekből vagy hajók tartályaiból származó olajat tartalmaz olejový oplach vodný odpad, ktorý obsahuje olej zo strojov alebo nádrží na lodiach
Szokásostól eltérő teher Olyan járműteher, mely az illetékes hatóság engedélye nélkül egy adott útvonalon nem közlekedhet. abnormálne zaťaženie (angl. abnormal load) zaťaženie vozidiel, ktoré sa nesmie prevážať na komunikácii bez povolenia príslušných úradov
Szolgálati gyalogjáró A vágányok mentén, a vágányok és a terelőfalak között elhelyezkedő sáv. chodník (angl. footpath) pás umiestnený pozdĺž koľaje, medzi koľajou a zábradlím
Szorossági tényező A korrelációs tényező négyzete koeficient determinácie druhá mocnina korelačného koeficienta
Szőrös felület A fűrészelt termék olyan felülete, amelyen a rostkötegek felváltak és kiemelkednek chlpatosť /drsný povrch/ rezná plocha s vystupujúcimi vláknami
Szövetszerkezet A fa anatómiai anyagszerkezete, a növekedési gyűrűk szélessége és szabályossága által meghatározott vízuális faanyagjellemző textúra vizuálna charakteristika dreva určená jeho anatomickou štruktúrou a šírkou a pravidelnosťou rastových kruhov
Szűkület A törzs azon része, ahol átmérőcsökkenés van, például egy vastagabb ágnál stenčenie časť kmeňa s výrazným zmenšením hrúbky, napríklad s výskytom hrubého konára
T heg Élő fán keletkezett hosszirányú repedés beforradása a fában, amely a hengeres faanyag vagy fűrészáru felületén „T” alakban jelenik meg. T- preliačina pozdĺžna jazva vzniknutá v stojacom strome, ktorá sa prejavuje v tvare písmena T na priečnom reze guľatiny alebo reziva
Táblásított tömörfa Azonos vastagságú, lécformájú elemekből álló tábla, amelyben a lécek oldalai, ha pedig többrétegű a lapjai is, össze vannak ragasztva špárovka doska, ktorej šírka je tvorená z viacerých častí rovnakej hrúbky, ktoré sú zlepené na bokoch; ak je viacvrstvová časti sú zlepené aj na plochách
Táblásított, lombos tömörfa padlódeszka Széles és általában hosszú tömör fa (egyrétegű) elem, amelyet néhány parkettalécből ékcsapos fogazással, tomparagasztással és bütüillesztéssel táblásítottak. Ez az elem párhuzamos oldalú, pontos vastagságúra gyalult és profilozott élei és bütüi vannak, és alkalmas más hasonló elemekkel való összeépítésre podlahový panel z rastlého listnatého dreva široký a obyčajne dlhý prvok z rastlého dreva (jednovrstvový) predmontovaný z niekoľkých vlysov spojených na rybinu, bočne zlepených a čelne zlepených. Tento prvok má rovnobežné strany, je opracovaný na rovnakú hrúbku, boky a čelá sú profilované a je spôsobilý na montovanie s inými analogickými prvkami
Takart felület A fűrészáru azon felülete, amelyet a végtermékben más felületek takarnak. skrytý povrch povrch dreva, ktorý je po zabudovaní do finálneho výrobku sústavne zakrytý ostatnými časťami
Takart göcs A hengeres fa palástján nem látható göcs zarastená hrča hrča, ktorú nevidno na oblom povrchu dreva
Támaszköz Az alátámasztó lécek vagy gerendák tengelyei közötti távolság. rozpätie podpier vzdialenosť osí podperných hranolov alebo nosníkov
Tárcsás betét Kör alakú lemezből, a lemez egyik oldalán a kerület mentén peremmel kialakított egyoldalas kapcsolóelem talierový konektor jednostranný spojovací prostriedok vytvorený z kruhovej dosky, ktorá má po obvode pásnicu na jednej strane dosky
Tartószerkezet betétpárnához Kárpitozott tartószerkezet, amihez nem kell kárpitkeret. Készülhet rugózattal vagy zárt felsőrésszel, és ágyneműtartókkal vagy más tárolási lehetőségekkel. korpus pohovky čalunený nosný podklad používaný bez akejkoľvek ďalšej konštrukcie, obsahuje pružiacu vrstvu alebo je pevný, pričom v spodnej časti sa pripúšťajú zásuvky alebo úložný priestor
Tartószerkezeti elemek A tartószerkezeti elemek fogalma az elsődleges tartószerkezeteket és az alátámasztó szerkezeteket foglalja magába. Hidak esetén a tartószerkezetei elemek a hossztartók, a szerkezeti lemezek és az alátámasztást biztosító elemek, mint pl. a ferde kábelek. nosné prvky prvky zahŕňajúce hlavnú nosnú sústavu a podperné konštrukcie; pri mostoch k nosným častiam patria hlavné nosníky, mostovka a podperné prvky, ako sú napríklad lanové závesy
Tartószerkezeti elemként belső térben, nedves környezetben használható kemény lemez (farost-) Az a kemény lemez, amelynek a vonatkozó szabvány 4.2. szakaszában felsorolt teljesítményjellemzői az EN 622-2 szerinti HB.HLA1 vagy HB.HLA2 típusú lemezének felelnek meg. MEGJEGYZÉS: A HB.HLA1 és a HB.HLA2 típusú lemezek teljesítményjellemzői, valamint ezek követelményei a hivatkozott szabvány A6. táblázatában találhatók. tvrdá doska ako nosný konštrukčný prvok na vnútorné používanie vo vlhkom prostredí tvrdá doska s úžitkovými vlastnosťami podľa EN 622-2 pre typy dosák HB.HLA1 alebo HB.HLA1 aleboHB.HLA2, ktoré sa uvádzajú v čl. 4.2. Poznámka: zodpovedajúce úžitkové vlastnosti a požiadavky na typy HB.HLA1 a HB.HLA2 sa uvádzajú v tab. A.6
Tartószerkezeti elemként belső térben, nedves környezetben használható középkemény lemez (farost-) Az a középkemény lemez, amelynek a vonatkozó szabvány 4.2. szakaszában felsorolt teljesítményjellemzői az EN 622-3 szerinti MBH.HLS1 típusú (általános teherhordó) vagy MBH.HLS2 típusú (nagy igénybevételre alkalmas teherhordó) lemezekének felelnek meg. MEGJEGYZÉS: Az MBH.HLS1 és az MBH.HLS2 típusú lemezek teljesítményjellemzői, valamint ezek követelményei a hivatkozott szabvány A7. táblázatában találhatók. polotvrdá doska ako nosný konštrukčný prvok na vnútorné používanie vo vlhkom prostredí polotvrdá doska s úžitkovými vlastnosťami podľa EN 622-3 pre typy dosák MBH.HLS1 (všeobecné nosné používanie) alebo MBH.HLS2 (vysoká zaťažiteľnosť), ktoré sa uvádzajú v čl. 4.2.Poznámka: zodpovedajúce úžitkové vlastnosti a požiadavky na typy MBH.HLS1 a MBH.HLS2 sa uvádzajú v tab. A.7
Tartószerkezeti elemként belső térben, nedves környezetben használható lágy, szigetelő lemez (farost-) Az a lágy, szigetelő lemez, amelynek a vonatkozó szabvány 4.2. szakaszában felsorolt teljesítményjellemzői az EN 622-4 szerinti SB.HLS típusú lemezének felelnek meg. MEGJEGYZÉS: Az SB.HLS típusú lemez teljesítményjellemzői, valamint ezek követelményei a hivatkozott szabvány A8. táblázatában találhatók. mäkká doska ako nosný konštrukčný prvok na vnútorné používanie vo vlhkom prostredí mäkká doska s úžitkovými vlastnosťami podľa EN 622-4 pre typ SB.HLS, ktoré sa uvádzajú v čl. 4:2. Poznámka: zodpovedajúce úžitkové vlastnosti a požiadavky na typ dosky SB.HLS sa uvádzajú v tab. A.8
Tartószerkezeti elemként belső térben, nedves környezetben használható MDF Az az MDF, amelynek a vonatkozó szabvány 4.2. szakaszában felsorolt teljesítményjellemzői a prEN 622-5 szerinti MDF.HLS típusú lemezének felelnek meg. MEGJEGYZÉS: Az MDF.HLS típusú lemez teljesítményjellemzői, valamint ezek követelményei a hivatkozott szabvány A9. táblázatában találhatók. MDF ako nosný konštrukčný prvok na vnútorné používanie vo vlhkom prostredí MDF s úžitkovými vlastnosťami podľa prEN 622-5 pre typ dosky MDF.HLS, ktoré sa uvádza v čl. 4.2. Poznámka: zodpovedajúce úžitkové vlastnosti a požiadavky na typ dosky MDF.HLS sa uvádzajú v tabuľke A.9
Tartószerkezeti elemként belső térben, nedves környezetben használható OSB Az az OSB, amelynek a vonatkozó szabvány 4.2. szakaszában felsorolt teljesítményjellemzői az EN 300 szerinti OSB/3 (általános építőipari felhasználású) vagy OSB/4 típusú (nagy igénybevételre alkalmas) lemezének felelnek meg. 1. MEGJEGYZÉS: Az OSB/3 és OSB/4 típusú lemezek teljesítményjellemzői, valamint ezek követelményei a hivatkozott szabvány A3. táblázatában találhatók. 2. MEGJEGYZÉS: Az EN 300 átdolgozása folyamatban van és kiterjesztik 25 mm-nél vastagabb lemezekre is. Ezeknek a lemezeknek a követelményei az átdolgozott EN 300 megjelenésével lesznek alkalmazhatók. OSB ako nosný konštrukčný prvok na vnútorné používanie vo vlhkom prostredí OSB s úžitkovými vlastnosťami podľa EN 300 pre typ dosky OSB/3 (všeobecné nosné používanie) alebo OSB/4 (vysoká zaťažiteľnosť), ktoré sa uvádzajú v článku 4.2. Poznámka 1: zodpovedajúce úžitkové vlastnosti a požiadavky na typ dosky OSB/3 a OSB/4 sa uvádzajú v tab. A.3. Poznámka 2: V súčasnosti revidovaná EN 300 sa bude vzťahovať aj na dosky s hrúbkou väčšou ako 25 mm. Požiadavky na tieto dosky sa budú môcť použiť, len čo bude revidovaná EN 300 publikovaná.
Tartószerkezeti elemként belső térben, nedves környezetben használható rétegelt falemez Az a rétegelt falemez, amelynek a vonatkozó szabvány 4.2. szakaszában található teljesítményjellemzői az EN 636 szerinti EN 636-2 típusúnak felelnek meg. MEGJEGYZÉS: Az ilyen típusú rétegelt falemez megfelelő teljesítményjellemzői, valamint ezek követelményei a hivatkozott szabvány A2. táblázatában találhatók. preglejovaná doska ako nosný konštrukčný prvok na vnútorné používanie vo vlhkom prostredí preglejovaná doska s úžitkovými vlastnosťami podľa EN 636, typ EN 636-2, ktoré sa uvádzajú v článku 4:2. Poznámka: zodpovedajúce úžitkové vlastnosti a požiadavky na tento typ preglejovanej dosky sa uvádza v tab. A.2
Tartószerkezeti elemként belső térben, nedves környezetben használható tömör falemez Az a tömör falemez, amelynek a vonatkozó szabvány 4.2. szakaszában felsorolt teljesítményjellemzői megfelelnek az EN 13353 szerinti SWP/2 típusú lemezének. MEGJEGYZÉS: A tartószerkezetekhez használható SWP/2 típusú lemezek megfelelő teljesítményjellemzői, valamint ezek követelményei a hivatkozott szabvány A1. táblázatában találhatók. doska z prírodného dreva ako nosný konštrukčný prvok na vnútorné používanie vo vlhkom prostredí doska z prírodného dreva s úžitkovými vlastnosťami podľa EN 13353 pre typ dosky SWP/2, ktoré sa uvádzajú v článku 4.2. Poznámka: zodpovedajúce úžitkové vlastnosti a požiadavky na typ dosky SWP/2 na nosné používanie sa uvádzajú v tab A.1
Tartószerkezeti elemként belső térben, nedves környezetben használható, műgyantakötésű forgácslap Az a műgyantakötésű forgácslap, amelynek a vonatkozó szabvány 4.2. szakaszában felsorolt teljesítményjellemzői a P5 vagy a P7 típusú lemezének felelnek meg. MEGJEGYZÉS: A P5 és P7 típusú lemezek teljesítményjellemzői, valamint ezek követelményei a hivatkozott szabvány A4. táblázatában találhatók. triesková doska spojená živicou ako nosný konštrukčný prvok na vnútorné používanie vo vlhkom prostredí triesková doska spojená živicou s úžitkovými vlastnosťami pre typ dosky P5 alebo P7, ktoré sa uvádzajú v článku č.4.2. Poznámka: zodpovedajúce úžitkové vlastnosti a požiadavky na typy P5 a P7 sa uvádzajú v tab. A.4
Tartószerkezeti elemként belső térben, száraz környezetben használható kemény lemez (farost-) Az a kemény lemez, amelynek a vonatkozó szabvány 4.1. szakaszában felsorolt teljesítményjellemzői az EN 622-2 szerinti HB.LA típusú lemezének felelnek meg. MEGJEGYZÉS: A HB.LA típusú lemezek teljesítményjellemzői, valamint ezek követelményei a hivatkozott szabvány A6. táblázatában találhatók. tvrdá doska ako nosný konštrukčný prvok na vnútorné používanie v suchom prostredí tvrdá doska s úžitkovými vlastnosťami podľa EN 622-2 pre typ dosky HB.LA, ktoré sa uvádzajú v čl. 4.1. Poznámka: zodpovedajúce úžitkové vlastnosti a požiadavky na typ HB.LA sa uvádzajú v tab. A.6
Tartószerkezeti elemként belső térben, száraz környezetben használható középkemény lemez (farost-). Az a középkemény lemez, amelynek a vonatkozó szabvány 4.1. szakaszában felsorolt teljesítményjellemzői az EN 622-3 szerinti MBH.LA1 típusú (általános teherhordó) vagy MBH.LA2 típusú (nagy igénybevételre alkalmas teherhordó) lemezekének felelnek meg. MEGJEGYZÉS: Az MBH.LA1 és az MBH.LA2 típusú lemezek teljesítményjellemzői, valamint ezek követelményei a hivatkozott szabvány A7. táblázatában találhatók. polotvrdá doska ako nosný konštrukčný prvok na vnútorné používanie v suchom prostredí polotvrdá doska s úžitkovými vlastnosťami podľa EN 622-3 pre typy dosák MBH.LA1 (všeobecné nosné používanie) alebo MBH.LA2 (vysoká zaťažiteľnosť), ktoré sa uvádzajú v čl. 4.1.Poznámka: zodpovedajúce úžitkové vlastnosti a požiadavky na typy MBH.LA1 a MBH.LA2 sa uvádzajú v tab. A.7
Tartószerkezeti elemként belső térben, száraz környezetben használható lágy, szigetelő lemez (farost-) Az a lágy, szigetelő lemez, amelynek a vonatkozó szabvány 4.1. szakaszában felsorolt teljesítményjellemzői az EN 622-4 szerinti SB.LS típusú lemezének felelnek meg. MEGJEGYZÉS: Az SB.LS típusú lemez teljesítményjellemzői, valamint ezek követelményei a hivatkozott szabvány A8. táblázatában találhatók. mäkká doska ako nosný konštrukčný prvok na vnútorné používanie v suchom prostredí mäkká doska s úžitkovými vlastnosťami podľa EN 622-4 pre typ SB.LS, ktoré sa uvádzajú v čl. 4:1. Poznámka: zodpovedajúce úžitkové vlastnosti a požiadavky na typ dosky SB.LS sa uvádzajú v tab. A.8
Tartószerkezeti elemként belső térben, száraz környezetben használható MDF Az az MDF, amelynek a vonatkozó szabvány 4.1. szakaszában felsorolt teljesítményjellemzői a prEN 622-5 szerinti MDF.LA típusú lemezének felelnek meg. MEGJEGYZÉS: Az MDF.LA típusú lemez teljesítményjellemzői, valamint ezek követelményei a hivatkozott szabvány A9. táblázatában találhatók. MDF ako nosný konštrukčný prvok na vnútorné používanie v suchom prostredí MDF s úžitkovými vlastnosťami podľa prEN 622-5 pre typ dosky MDF.LA, ktoré sa uvádza v čl. 4.1. Poznámka: zodpovedajúce úžitkové vlastnosti a požiadavky na typ dosky MDF.LA sa uvádzajú v tabuľke A.9
Tartószerkezeti elemként belső térben, száraz környezetben használható OSB Az az OSB, amelynek a vonatkozó szabvány 4.1. szakaszában felsorolt teljesítményjellemzői az EN 300 szerinti OSB/2 típusú lemezének felelnek meg. MEGJEGYZÉS: Az OSB/2 típusú lemezek teljesítményjellemzői, valamint ezek követelményei a hivatkozott szabvány A3. táblázatában találhatók. OSB ako nosný konštrukčný prvok na vnútorné používanie v suchom prostredí OSB s úžitkovými vlastnosťami podľa EN 300 pre typ dosky OSB/2, ktoré sa uvádzajú v článku 4.1. Poznámka: zodpovedajúce úžitkové vlastnosti a požiadavky na typ dosky OSB/2 sa uvádzajú v tab. A.3
Tartószerkezeti elemként belső térben, száraz környezetben használható rétegelt falemez Az a rétegelt falemez, amelynek a vonatkozó szabvány 4.1. szakaszában található teljesítményjellemzői az EN 636 szerinti EN 636-1 típusúnak felelnek meg. MEGJEGYZÉS: Az ilyen típusú rétegelt falemez megfelelő teljesítményjellemzői, valamint ezek követelményei a hivatkozott szabvány A2. táblázatában találhatók. preglejovaná doska ako nosný konštrukčný prvok na vnútorné používanie v suchom prostredí preglejovaná doska s úžitkovými vlastnosťami podľa EN 636, typ EN 636-1, ktoré sa uvádzajú v článku 4:1. Poznámka: zodpovedajúce úžitkové vlastnosti a požiadavky na tento typ preglejovanej dosky sa uvádza v tab. A.2
Tartószerkezeti elemként belső térben, száraz környezetben használható tömör falemez Az a tömör falemez, amelynek a vonatkozó szabvány 4.1. szakaszában felsorolt teljesítményjellemzői megfelelnek az EN 13353 szerinti SWP/1 típusú lemezének. MEGJEGYZÉS: A tartószerkezetekhez használható SWP/1 típusú lemezek megfelelő teljesítményjellemzői, valamint ezek követelményei a hivatkozott szabvány A1. táblázatában találhatók. doska z prírodného dreva ako nosný konštrukčný prvok na vnútorné používanie v suchom prostredí doska z prírodného dreva s úžitkovými vlastnosťami podľa EN 13353 pre typ dosky SWP/1, ktoré sa uvádzajú v článku 4.1. Poznámka: zodpovedajúce úžitkové vlastnosti a požiadavky na typ dosky SWP/1 na nosné používanie sa uvádzajú v tab A.1
Tartószerkezeti elemként belső térben, száraz környezetben használható, műgyantakötésű forgácslap Az a műgyantakötésű forgácslap, amelynek a vonatkozó szabvány 4.1. szakaszában felsorolt teljesítményjellemzői az EN 312 szerinti P4 típusú vagy nagyobb teherbírású lemeznek felelnek meg. MEGJEGYZÉS: A P4 típusú és nagyobb teherbírású lemezek teljesítményjellemzői, valamint ezek követelményei a hivatkozott szabvány A4. táblázatában találhatók. triesková doska spojená živicou ako nosný konštrukčný prvok na vnútorné používanie v suchom prostredí triesková doska spojená živicou s úžitkovými vlastnosťami podľa EN 312 pre typ dosky P4 alebo pre typy s vyššou hladinou úžitkovosti, ktoré sa uvádzajú v článku č.4.1. Poznámka: zodpovedajúce úžitkové vlastnosti a požiadavky na typ P4 a typy s vyššou hladinou úžitkovosti sa uvádzajú v tab. A.4
Tartószerkezeti elemként külső térben használható rétegelt falemez Az a rétegelt falemez, amelynek a vonatkozó szabvány 4.3. szakaszában található teljesítményjellemzői az EN 636 szerinti EN 636-3 típusúnak felelnek meg. MEGJEGYZÉS: Az ilyen típusú rétegelt falemez megfelelő teljesítményjellemzői, valamint ezek követelményei a hivatkozott szabvány A2. táblázatában találhatók. preglejovaná doska ako nosný konštrukčný prvok na vonkajšie používanie preglejovaná doska s úžitkovými vlastnosťami podľa EN 636, typ EN 636-3, ktoré sa uvádzajú v článku 4:3. Poznámka: zodpovedajúce úžitkové vlastnosti a požiadavky na tento typ preglejovanej dosky sa uvádza v tab. A.2
Tartószerkezeti elemként külső térben használható tömör falemez Az a tömör falemez, amelynek a vonatkozó szabvány 4.3. szakaszában felsorolt teljesítményjellemzői megfelelnek az EN 13353 szerinti SWP/3 típusú lemezének. MEGJEGYZÉS: A tartószerkezetekhez használható SWP/3 típusú lemezek megfelelő teljesítményjellemzői, valamint ezek követelményei a hivatkozott szabvány A1. táblázatában találhatók. doska z prírodného dreva ako nosný konštrukčný prvok na vonkajšie používanie doska z prírodného dreva s úžitkovými vlastnosťami podľa EN 13353 pre typ dosky SWP/3, ktoré sa uvádzajú v článku 4.3. Poznámka: zodpovedajúce úžitkové vlastnosti a požiadavky na typ dosky SWP/3 na nosné používanie sa uvádzajú v tab A.1
Tartószerkezeti felhasználás A lemez felhasználása épületek vagy más építmények teherhordó szerkezetének részeként. nosné používanie používanie dosky v nosných podmienkach ako časti budovy alebo inej konštrukcie
Téglakötés mintázatú parketta padlóburkolat Azonos hosszúságú és szélességű elemekből álló parketta padlóburkolat, melyben az elemek véglapjainak/bütüinek illesztése a melléjük helyezett elem közepénél van. tehlový vzor vlysovaných parkiet parkety zosadené z prvkov rovnakej dĺžky a šírky, ktorých čelný spoj je v strede dĺžky vedľa položeného prvku
Teherhordó falburkolat Az a fa alapanyagú lemez, amely képes egy falszerkezetnek mechanikai szilárdságot kölcsönözni. MEGJEGYZÉS: A teljesítményjellemzőket az EN 12871 tartalmazza. nosný stenový obklad doska na báze dreva, ktorá poskytuje stenovej konštrukcii mechanickú pevnosť. Poznámka: úžitkové vlastnosti sa uvádzajú v EN 12871
Teherhordó födémburkolat Tartógerendákkal alátámasztott, fa alapanyagú lemezből készült padozat. MEGJEGYZÉS: A teljesítményjellemzőket az EN 12871 tartalmazza. nosná podkladová vrstva podlahy konštrukčné usporiadanie dosák na báze dreva uložených na drevených nosníkoch prepojených podlahou. Poznámka: úžitkové vlastnosti sa uvádzajú v EN 12871
Teherhordó padlóburkolat Tömör fa elemek vagy fa alapanyagú lemeztermékek felhasználásával kialakított, meghatározott felépítésű burkolat. Jellemzője, hogy fagerendákra támaszkodik, melyek között terheléskor szabadon lehajolhat. nosná podlaha súvislá vrstva konštrukcie podlahy z dosiek alebo prírezov na báze dreva. Uložená je na nosníkoch, medzi ktorými sa pri zaťažení môže voľne prehýbať
Teherhordó tetőburkolat Tartógerendákkal alátámasztott, fa alapanyagú lemezből készült tetőborítás.MEGJEGYZÉS: A teljesítményjellemzőket az EN 12871 tartalmazza. nosné strešné debnenie konštrukčné usporiadanie dosák na báze dreva uložených na drevených nosníkoch prepojených debnením. Poznámka: úžitkové vlastnosti sa uvádzajú v EN 12871
Teknősödés Fűréeszelt termék görbülése a lap szélessége mentén priečne zakrivenie zakrivenie kusa dreva po šírke
Teknősödés (Parketta) Vetemedés egy elem színlapjának szélességében priečne zakrivenie zakrivenie prvku po šírke hornej plochy
Téli magyal, Örökzöld magyal Ilex aquifolium L. ; (EU) Čezmina ostrolistá Ilex aquifolium L. ; (EU)
Teljes dagadás Adott anatómiai irányban az abszolút száraz állapot és a rosttelítettség közötti nedvességnövekedés miatt bekövetkező méretnövekedés, az abszolút száraz állapothoz tartozó méret százalékában kifejezve maximálne napučenie napučanie dreva v určitom anatomickom smere medzi absolútne suchým stavom a bodom nasýtenia vláken; vyjadruje sa v percentách rozmeru v absolútne suchom stave
Teljes zsugorodás A rosttelítettség és az abszolút száraz állapot közötti nedvességcsökkenés miatt bekövetkező zsugorodás adott anatómiai irányban, a rosttelítettségi méret százalékában kifejezve maximálne zoschnutie zoschnutie dreva v určitom anatomickom smere medzi bodom nasýtenia vlákien a absolútne suchým stavom; vyjadruje sa v percentách rozmeru v bode nasýtenia vlákien
Tengerparti fenyő, Parti fenyő, Fövenyfenyő Pinus pinaster Ait. ; (EU) Borovica primorská Pinus pinaster Ait. ; (EU)
Tényleges méret A fűrészáru mérete a mérés időpontjában skutočný rozmer rozmer kusa reziva v čase merania
Tényleges méret (Fűrészáru) A fűrészáru mérete a mérés időpontjában skutočný rozmer rozmer kusa reziva v čase merania
Tényleges vonatkozási méret Az építőelem vonatkozási nedvességtartalomra átszámított tényleges mérete skutočný rozmer pri referenčnej vlhkosti skutočný rozmer konštrukčného prvku korigovaný na referenčnú vlhkosť
Térfogatsúly A térfogatsúly az anyag, beleértve a mikropórusokat, a pórusokat és a légzárványokat is, egységnyi térfogatának teljes súlya. MEGJEGYZÉS: Ezt a kifejezést a mindennapos használatban gyakran .sűrűségnek. rövidítik (mely szigorúan véve az egységnyi térfogatra eső tömeget jelenti). objemová tiaž celková tiaž na jednotku objemu materiálu vrátane bežného rozloženia mikrodutín, medzier a pórov. Poznámka. – Pri každodennom používaní sa tento termín často skracuje na “hustota” /čo je presne hmotnosť na jednotku objemu/
Természetes tartósság A fa ellenálló képessége a károsító hatásokkal szemben prirodzená trvanlivosť vlastná odolnosť dreva proti napadnutiu drevoznehodnocujúcimi organizmami
Tétel Az a faanyaghalmaz, amelyre a karakterisztikus értékek vonatkoznak základný súbor materiál, pre ktorý platia charakteristické hodnoty
Tető felhalmozódás nélküli hóterhe A tetőn egyenletesen eloszló, a más éghajlati hatások működése előtt megvalósuló hóterhet leíró teherelrendezés, amelyet csak a tető alakja befolyásol. nezávejové zaťaženie snehom na streche usporiadanie zaťaženia, ktoré opisuje rozloženie zaťaženia snehom na streche ovplyvnené len tvarom strechy, predtým ako nastane akákoľvek redistribúcia v dôsledku iných klimatických vplyvov
Tető felhalmozódott hóterhe A tetőn . például a szél hatására . egyik helyről a másikra átmozgatott hóból származó teher eloszlását leíró teherelrendezés. závejové zaťaženie snehom na streche usporiadanie zaťaženia, ktoré opisuje rozloženie zaťaženia snehom v dôsledku premiestnenia snehu z jedného miesta strechy na iné, napríklad v dôsledku pôsobenia vetra
Tető hóterhének alaki tényezője A tető hóterhének és a talaj felhalmozódás nélküli hóterhének hányadosa, a szél és a hőmérséklet hatásai nélkül. tvarový súčiniteľ zaťaženia strechy snehom pomer zaťaženia snehom na streche k nezávejovému zaťaženiu snehom na povrchu zeme, bez vplyvu okolitého prostredia a teplotných účinkov
Tető hóterhének karakterisztikus értéke A felszíni hóteher karakterisztikus értéke szorozva a megfelelő szorzótényezőkkel. MEGJEGYZÉS: E szorzótényezőket azon az alapon állapították meg, hogy a tető számított hóterhének előfordulási valószínűsége ne haladja meg a felszíni hóteher karakterisztikus értékének előfordulási valószínűségét. charakteristická hodnota zaťaženia snehom na streche výsledok získaný po vynásobení charakteristického zaťaženia snehom na povrchu zeme príslušnými súčiniteľmi. Poznámka. – Tieto súčinitele sú vybrané tak, aby pravdepodobnosť vypočítaného zaťaženia snehom na streche neprekročila pravdepodobnosť charakteristickej hodnoty zaťaženia snehom na povrchu zeme.
Tompa él Egy vagy több helyen tompaságot tartalmazó él chybná hrana hrana, s oblinami na jednom alebo viacerých miestach
Tompaélűség A rönk eredeti hengerpalást felületének darabja kéreggel vagy kéreg nélkül, a fűrészelt termék bármely lapján és oldalán oblina pôvodná zaoblená časť povrchu kmeňa s kôrou alebo bez nej, ktorá sa zachovala na boku alebo na ploche reziva
Többrétegű parketta Az a rétegelt felépítésű elem, amely tömör fa fedőréteggel összeragasztott további – fa vagy faalapú – réteg(ek)ből áll viacvrstvový parketový prvok prvok vrstvenej konštrukcie, ktorá sa skladá z hornej (nášľapnej) vrstvy z rastlého dreva alebo z materiálov na báze dreva, spolu zlepených
Többszörös görbeség Egy vagy több síkban megjelenő, két vagy több görbület viacsmerná krivosť krivosť charakterizovaná dvoma alebo viacerými ohybmi v jednej alebo viacerých rovinách
Tőkorhadás A tőrészre korlátozódó korhadás; általában a lábon álló fában jön létre. hniloba prízemku hniloba vyskytujúca sa na prízemku, ktorá obyčajne vzniká na stojacom strome
Tölgybarnulás A tölgy gesztjére korlátozódó biológiai károsodás, amelyet kezdeti stádiumban barna, lángnyelv alakú elszíneződések jellemeznek. hnedé jadro biologický rozklad vyskytujúci sa v jadre stojacich dubov, ktorý je charakterizovaný v začiatočnom štádiu zmenou farby na hnedú v tvare plameňa
Tömeg mérése A hengeres faanyag mennyiségének meghatározása tömegmérésen alapul meranie hmotnosti meranie množstva guľatiny vážením
Tömör fa elem A padlóburkolat megmunkált felületű tömör fa anyagú eleme doska podlahový materiál z rezaného alebo frézovaného rasteného dreva
Tömör falemez (SWP) Az EN 12775 szerinti fa alapanyagú lemez, amelyet éleiken, ha több rétegből áll, felületeiken is összeragasztott faelemek alkotnak doska z prírodného dreva (SWP) doska na báze dreva zložená z dielcov spolu zlepených bočnými alebo i čelnými plochami a pri viacvrstvovej doske povrchovými plochami, ako sa definuje EN 12775
Tömör térfogat (hengeres fa) A hengers faanyag méreteivel számított mennyiség. Általában köbméterben kifejezve skutočný objem množstvo dreva zistené jeho meraním
Tőrész A törzs tuskóhoz legközelebb eső, legvastagabb része prízemok zhrubnutá spodná časť kmeňa
Tőrönk A szálfa tő felöli részéből nyert rönk prízemkový výrez výrez vyrobený z hrubšieho konca dlhého dreva
Tőrönkbevágás A kiközelítést elősegítő rézsutos vágás a fatörzs végén zošikmenie šikmý rez na konci guľatiny na ľahšie sústreďovanie dreva
Törzs A fa ágak nélküli föld feletti része kmeň nadzemná časť stromu bez vetiev
Tőszakadás A hengeres fa véglapján látható, a döntés vagy keresztirányú fűrészelés során keletkezett farészkiszakadás vytrhané vlákna otvory po vytrhnutých vláknach na koncovej ploche guľatiny spôsobené pri ťažbe alebo približovaní dreva
Tőterpesz A törzs alsó részén a palástból kiálló fa részek koreňový nábeh vystupujúce rebrovité zhrubnutia na spodnej časti kmeňa
Tulipánfa Liriodendron tulipifera L. ; (Észak-Amerika) Laliovník tulipánokvety Liriodendron tulipifera L. ; (Severná Amerika)
Tuskó A fa azon része, amely a döntés után a földben és részben a föld felett marad peň nadzemná a podzemná časť stromu, ktorá zostane po spílení
Tűgöcs Legfeljebb 5 mm átmérőjű kerek vagy ovális, egészséges, benőtt vagy részben benőtt göcs spiace očko kruhová alebo oválna zdravá hrča, čiastočne alebo celkom zrastená, s maximálnym priemerom 5mm
Tűhegynyi lyuk legfeljebb 2 mm átmérőjű rágott lyuk požerok hmyzu v dreve larválna chodba obyčajne s priemerom do 2mm
Tükrös felület Forgatóvágással, a bélsugarak irányában való vágással előállított fűrészáru felületén található szabálytalan csíkok vagy foltok. MEGJEGYZÉS: Leggyakrabban tölgy és bükk faanyagon fordul elő. zrkadlo pozdĺžne nepravidelné pásiky alebo škvrny vyskytujúce sa pri rezaní dreva pozdĺž stržňových lúčov a takisto na boku štvrteného dreva Poznámka – Väčšinou sa vyskytuje na dube a buku
Tűlevelű faanyag A nyitvatermők botanikai csoportjába tartozó fák faanyaga ihličnaté drevo drevo zo stromov botanického oddelenia nahosemenné
Tűrés A megengedett felső és alsó méreteltérések különbsége tolerancia rozdiel medzi hornou a dolnou dovolenou odchýlkou
Tűzőkapocs Kétszer hajlított, U alakú, kihegyezett szárú, kör, négyszög vagy ovális keresztmetszetű huzal. sponka (staple) dvojito ohnutý prvok U z kruhového, štvorcového, obdĺžnikového alebo oválneho drátu zahroteným driekom
Tűzveszélyesség Egy termék azon viselkedése, amellyel hozzájárul saját bomlása által ahhoz a tűzhöz, aminek meghatározott körülmények között ki van téve. reakcia na oheň reakcia výrobku na oheň s prispením vlastného rozkladu, ktorému je vystavený pri určitých podmienkach.
Úsztatott lefektetés Bármely lefektetési rendszer, amely lehetővé teszi, hogy minden elemet egymáshoz rögzítsünk, de függetlenek maradjanak az alattuk lévő felülettől. plávajúce položenie ľubovoľný systém položenia, ktorý umožňuje pripevnenie prvkov medzi sebou, ale nezávisle od spodného povrchu
Útpálya A 4. és az 5. fejezet értelmében az útpálya az útfelület egyetlen tartószerkezet (felszerkezet, hídpillér stb.) által megtámasztott része, amely magában foglalja az összes, fizikailag lehetséges (azaz az útfelületen kijelölhető) forgalmi sávot, leállósávot, burkolt szegélysávot és más célból megjelölt sávot (lásd a 4.2.3. szakasz (1) bekezdését). vozovka (angl. carriageway) na použitie v kapitolách 4 a 5 – časť povrchu pozemnej komunikácie, nesená jednou konštrukciou (nosnou konštrukciou mosta, pilierom atď.), zahrňujúca všetky fyzické jazdné pruhy (t.j. môžu byť vyznačené na povrchu pozemnej komunikácie), spevnené krajnice, bočné spevnené pasy a vodiace prúžky (pozri 4.2.3(1))
Üszög A hengeres faanyag felületén található, az élő fán gomba vagy mikrogomba által okozott sebhely, mélyedés vagy kitüremlés. rakovina dutina alebo vyvýšenina na povrchu guľatiny, ktorá vznikla na žijúcom strome rastom húb alebo mikroskopických húb
Üvegesített hulladék Üvegszerű anyaggá stabilizált hulladék vitrifikovaný odpad odpad, ktorý bol stabilizovaný v sklovitej matrici
Üzemi sebesség Egy adott típusú tényleges vonat legnagyobb valószínűséggel előforduló sebessége a szokásos működési körülmények esetén (fáradási vizsgálatokhoz). čistá prevádzková rýchlosť (angl. frequent speed) najpravdepodobnejšia rýchlosť v danom mieste pre príslušný typ vlaku železničnej prevádzky (ktorý sa použije pri posudzovaní na únavu)
Vágányok A vágányok sínekből és keresztaljakból állnak. Ezek vagy ágyazaton fekszenek, vagy közvetlenül a híd felszerkezetéhez vannak leerősítve. A vágányok a felszerkezet egyik vagy mindkét végén tartalmazhatnak dilatációs szerkezetet. A vágányok helyzete és az ágyazat vastagsága a vágányok fenntartásakor, a híd élettartama alatt változtatható. koľaj (angl. tracks) koľaj zložená z koľajníc a podvalov, ktoré sú uložené na koľajovom lôžku, alebo koncoch nosnej konštrukcie mosta. Koľaj môže dilatačný spoj na jednom alebo oboch nosnej konštrukcie mosta. Poloha koľaje a hrúbka koľajového lôžka môžu byť počas životnosti mosta upravované pri údržbe koľaje
Vakpadló/alátét Folytonos/nem folytonos hordozó rendszer a fa padlóburkolat és az elsődleges tartószerkezet között. podložná podlaha prerušovaný/nepretržitý podložný systém medzi drevenou podlahovinou a primárnou konštrukciou
Válaszfalak Nem teherviselő falak. priečky nenosné steny
Váratlan (akaratlan) indítás Minden olyan indítás, amely váratlan bekövetkezésével a kezelőszemélyzetnek kockázatot okozhat samovoľné (alebo neúmyselné) spustenie stroja akékoľvek uvedenie stroja do chodu, ktoré svojou neočakávanosťou vyvoláva ohrozenie osôb
Vastagság A fűrészáru két lapja közötti távolság, meghatározott mérési helyen. hrúbka vzdialenosť medzi plochami kusa reziva v smere určenom na meranie
Védőkezelés A faanyagot a biológiai leromlástól védő technológia, faanyagvédő szerek alkalmazásával. ochrana dreva technológia ochrany dreva proti biologickému rozkladu použitím ochranných prostriedkov na drevo
Véglap/bütü Egyike a két legkisebb felületnek, amelyek általában merőlegesek az elem színlapjára. čelo jeden z dvoch najmenších povrchov obyčajne kolmých na smer vláken prvku
Végnedvesség A faanyag nedvességtartalma a szárítási ciklus végén konečná vlhkosť vlhkosť na konci procesu sušenia
Vékony csaphornyos parkettaelem Csaphornyos rendszerű elem, amely a vastagsága miatt csak összefüggő hordozófelületre fektethető. zámková podlahovinový prvok prvok so systémom vnútornej väzby a hrúbkou, ktorá je vhodná na položenie do kontinuálnej nosnej plochy
Vékony, hosszú és irányított forgácselrendezésű lemez (OSB) Az EN 300 szerint meghatározott fa alapanyagú lemez, amely többrétegű, meghatározott vastagságú és formájú forgácsból épül fel, kötőanyag hozzáadásával. A külső rétegek forgácsai rendezettek és párhuzamosak a lemez hossz- vagy keresztirányával, a belső rétegek forgácsai lehetnek rendezetlenek vagy rendezettek, ezek általában a külső réteg forgácsirányára merőleges elrendezésűek. doska z orientovaných triesok (OSB) viacvrstvová doska na báze dreva, ako sa definuje v EN 300, vyrobená z drevených triesok vopred určeného tvaru a hrúbky pri použití spojovacieho prostriedku, triesky vo vonkajších vrstvách sú orientované rovnobežne s dĺžkou alebo šírkou dosky, triesky v strednej vrstve prípadne v stredných vrstvách môžu byť usporiadané náhodne, vo všeobecnosti kolmo na triesky vonkajších vrstiev
Veszély Egy lehetséges sérülés vagy egészségkárosodás forrása ohrozenie zdroj možného zranenia alebo poškodenia zdravia
Veszélyes gépi funkciók A gép minden olyan funkciója, amely működéskor veszélyt okoz nebezpečná činnosť stroja činnosť stroja, ktorá vytvára riziko
Veszélyes meghibásodás A gépen vagy annak energiaellátásában fellépő olyan meghibásodás, amely veszélyhelyzethez vezethet nebezpečná porucha akákoľvek porucha stroja, alebo dodávky energie, ktorá vytvára rizikovú situáciu
Veszélyeztetési esemény Olyan esemény, mely kárt idézhet elő nebezpečná udalosť udalosť, ktorá môže spôsobiť škodu
Veszélyhelyzet Minden olyan helyzet, emelyben egy vagy több személy veszélynek van kitéve nebezpečná situácia akákoľvek situácia, v ktorej je osoba vystavená jednému alebo viacerým ohrozeniam
Világos lyuk Rágott lyuk, amelynek fala a faanyag színével megegyező színű svetlá larválna chodba larválna chodba, ktorej steny majú farbu okolitého dreva
Vizes hulladék Olyan folyékony hulladék, amely főleg vízből áll vodný odpad tekutý odpad s prevažným obsahom vody
Vízhajtás Vékony ág a törzs palástján vlk vetva alebo jej časť, ktorá je viditeľná na oblom povrchu kmeňa
Vizsgálati felület A próbadarab azon része, ahol a vizsgálati terület van testovacia plocha časť testovaného kusa, kde sa nachádza testovacia plocha
Vizsgálati összeállítás A gyártó utasításai alapján hajlítóvizsgálat céljára összeállított fa padlóburkoló elemek (beleértve a parkettát is). skúšobná zostava sada prvkov drevenej podlahoviny /vrátane parkiet/,zostavená podľa pokynov výrobcu pre účely skúšky
Vizszintesen rétegelt-ragasztott fa Meghatározása az EN 386 szerint. Hajlításra igénybe vett elemek esetében a terhelés merőleges a lamella széles felületére horizontálne lamelové lepené drevo (horizontally laminated glued laminated timber) viz definíciu horizontálne lamelovaného lepeného dreva v EN 386. U prvkov namáhaných ohybom pôsobí zaťaženie kolmo k širšej ploche lamiel
Vonatkoztatási nedvességtartalom A vonatkoztatási nedvességtertalom 12% referenčná vlhkosť dreva referenčná vlhkosť dreva je 12%
Vörös korhadás Cellulózt és hemicellulózt bontó gombák által okozott, morzsálódó ligninvázat eredményező korhadás. MEGJEGYZÉS: Rost- és keresztirányú repedések jellemzik. hnedá hniloba, kocková hniloba hniloba spôsobená hubami, ktoré rozkladajú celulózu a hemicelulózu a zanechávajú hnedé drobivé zvyšky nenapadnutého lignínu
Vörösfenyő Larix decidua Mill. ; (EU) Smrekovec opadavy Larix decidua Mill. ; (EU)
Zajvédő fal A zaj terjedését akadályozó fal. protihluková zábrana (angl. noise barrier) stena redukujúca šírenie hluku
Zárt bél Bél, amely a fűrészelt termékben van, azonban nem látható egyik lap- vagy oldalfelületen sem. uzavretý stržeň stržeň, ktorý je v kuse reziva obsiahnutý, ale nie je viditeľný na ľubovoľnom boku alebo ploche
Zárt bélű fűrészáru Belet tartalmazó fűrészáru stržňové rezivo rezivo, ktoré obsahuje stržeň
Zsugorodás A faanyag méreteinek csökkenése a nedvességtartalom csökkenésének hatására zoschnutie zmenšenie rozmerov dreva spôsobené znižovaním jeho vlhkosti
Zsugorodási mérték Adott anatómiai irányban a nedvességtartalom 1%-os csökkenésének hatására bekövetkező zsugorodás koeficient zoschnutia zoschnutie dreva v určitom anatomickom smere zodpovedajúce zníženiu vlhkosti o 1%